Ontwikkeling richtlijnen

Een aantal verouderde richtlijnen Palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening wordt versneld geüpdatet. Dit is de ambitie van IKNL en KNMG en staat beschreven in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg. In totaal worden de komende jaren 28 richtlijnen Palliatieve zorg herzien.

Nieuwe en gereviseerde richtlijnen komen tot stand na een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur en op basis van de ervaringen van zorgverleners en patiënten via hun organisaties. De ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen vindt plaats binnen richtlijnwerkgroepen met procesbegeleiding door IKNL. Dit zijn multidisciplinaire teams, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkenden én patiënten die allen door hun achterban gemandateerd zijn. Er wordt daarbij gewerkt volgens de geldende richtlijneisen. Zo nodig worden richtlijnen modulair gereviseerd.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen die meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel. 

Status richtlijnherziening

Hieronder treft u een overzicht van de status van de herziening per richtlijn Palliatieve zorg die is opgenomen in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg.

ALS

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVN, V&VN, NIP, Spierziekten Nederland, ALS Patiënts Connected, VGVZ, VSCA en BPSW. De voorzitter komt vanuit de VRA.

Planning

Gereed Q4 2021

Palliatieve zorg bij kinderen

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LVMPVGVZ, NHG, NVKV&VNNIPVRA, NVAVG, NVO, NVKNKenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, NVvP, NVDVNVZA, NVA, NVN, Ergotherapie NederlandBPSW en NVBe. De voorzitter komt vanuit NVK.

Planning

Gereed Q2 2022

Palliatieve zorg bij mensen met COPD

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van LAN, Longfonds, KNGF, KNMP, NIP, NVALT, NVD, CAHAG, V&VN, Ergotherapie Nederland, NIV en Palliactief. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Gereed Q3 2021 --> Afgerond. Zie https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/palliatieve-zorg-bij-copd

Documenten

Rapport knelpuntenenquête palliatieve zorg COPD - patiënten en naasten

Rapport knelpuntenenquête palliatieve zorg COPD - zorgprofessionals

Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van V&VN, VGVZ, BPSW, NIV, NVO, KansPlus, KNMP, NVLF en PalHAG. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Gereed Q2 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking (pdf)

Palliatieve sedatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van KNMP, NIV, NVA, NVN, NVALT, NVVC, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso. Daarnaast maken een ethicus (persoonlijke titel) en een jurist (KNMG) deel uit van de werkgroep. De werkgroep heeft twee voorzitters: een onafhankelijke voorzitter en een vanuit NVAVG.

Planning

Om te blijven aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke kennis en professionele inzichten wordt de richtlijn Palliatieve sedatie uit 2009 herzien. In februari 2019 is op initiatief van de KNMG en IKNL een richtlijnencommissie gestart om de richtlijn, momenteel in beheer bij de KNMG, te herzien. Mede door de situatie rond COVID-19 is de publicatie van de herziene richtlijn vertraagd. Naar verwachting is de richtlijn begin 2022 gereed. 

Hik

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVMDL, KNMP, NHG en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q1 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Hik (pdf)

Jeuk

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NVDV, KNMP, NHG, NVMDL en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q1 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Jeuk (pdf)

Overmatig zweten

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NHG, KNMP, NVDV en V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Gereed Q1 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Zweten (pdf)

Obstipatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, V&VN, NIV, NVD, NHG, KNMP en NVA. De voorzitter komt vanuit NVMDL.

Planning

Gereed Q1 2022

Documenten

Factstheet knelpunteninventarisatie Obstipatie (pdf)

Rouw

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, BPSW, Agora, V&VN, KNGF, NIP, NVvP, NHG, NVPO en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit VGVZ.

Planning

Gereed Q2 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Rouw (pdf)

Angst

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VGVZ, NIV, Patiëntenfederatie Nederland, NHG, V&VN, NVPO en Verenso. De voorzitter komt vanuit NVvP.

Planning

Gereed Q3 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Angst en Depressie (pdf)

Depressie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIP, VGVZ, NIV, Verenso, NHG, V&VN, NVKG, NVVC en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVvP, de vice-voorzitter vanuit het NIV.

Planning

Gereed Q3 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Angst en Depressie (pdf)

Delier

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NHG, V&VN, NIV, NVvP en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NVKG.

Planning

Gereed Q2 2022

Documenten

Factsheet knelpunteninventarisatie Delier in de palliatieve fase (pdf)

Proactieve zorgplanning (module; niet in meerjarenplan)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Complementaire zorg (handreiking)

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Parkinson (niet in meerjarenplan)

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VerensoNHGV&VNVGVZ, KNMP en de Parkinson Vereniging. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Gereed Q4 2022

Slaapproblemen

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Nader te bepalen

Dementie

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Start in najaar 2021

Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi

Werkgroep

Nog samen te stellen.

Planning

Start in najaar 2021

Ascites

Nog niet gestart

Dehydratie en vochttoediening

Diarree

Nog niet gestart

Hoesten

Hypercalciëmie

Klachten van de mond

Koorts

Nog niet gestart

Oncologische ulcera

Nog niet gestart

Vena cava superior syndroom

Nog niet gestart

Zorg in de stervensfase


Richtlijnenwerkgroep

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.