Digitale gegevensuitwisseling noodzakelijk voor betere afstemming van zorg

De Taskforce Cancer Survivorship Care organiseerde op 22 juni jl. een bijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling rondom de patiënt. Onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties bespraken welke initiatieven er op dit gebied lopen en welke toekomstige stappen nodig zijn.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waarin het verbeteren van de afstemming van zorg rondom de patiënt die leeft met en na kanker één van de actiepunten is. De bijeenkomst ging over welke voorwaarden nodig zijn om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken, wat de huidige stand van zaken is en van welke voorbeelden we kunnen leren.

Lopende initiatieven

In Nederland lopen er diverse initiatieven op het gebied van digitale informatie-uitwisseling. In onderzoeksverband, in pilotstudies en implementatieprojecten. Tijdens de bijeenkomst werd een aantal van deze initiatieven gepresenteerd:

Om tot een betere digitale gegevensuitwisseling rondom de patiënt te komen, is de vraag relevant welke gegevens er verzameld en gebundeld tot een set moeten worden. Hierover wordt in het najaar een vervolgbijeenkomst georganiseerd.  

Lees het hele artikel

Gerelateerd

Gespreksagenda Hersentumoren gelanceerd

De Gespreksagenda Hersentumoren is gelanceerd. Dit gebeurde op 17 november tijdens het najaarsoverleg voor verpleegkundigen van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO-v). De Gespreksagenda is een hulpmiddel voor het gesprek tussen patiënten, hun naasten en zorgverleners over hersentumoren. Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, medisch specialisten, patiënten en hun naasten hebben samen met het team neuro-oncologie van IKNL de Gespreksagenda Hersentumoren opgesteld en ontwikkeld. Het is bedoeld om zowel de screening van psychosociale en praktische problemen, als de zorg hierbij voor patiënten met een hersentumor en hun naasten te verbeteren. Door de inzet ervan wordt optimale begeleiding en ondersteuning op maat gefaciliteerd.

lees verder

Multidisciplinaire overleggen van morgen

tekening multidisciplinair overleg

Het bespreken van de behandelingen van patiënten met kanker in een multidisciplinair teamoverleg is wereldwijd gebruikelijk in de kankerzorg en vergt een forse investering in tijd en geld. Efficiënte samenwerking en communicatie tussen zorgaanbieders in alle betrokken specialismen is daarom cruciaal. Evidence-based criteria die een kwalitatief hoogstaand functioneren van deze overleggen kunnen garanderen ontbreken echter. Ook is de huidige generatie medisch specialisten niet opgeleid om in multidisciplinaire teams te werken. In twee onderzoeken inventariseerden Janneke Walraven en haar collega’s zowel de factoren die van invloed zijn op de efficiëntie, het functioneren en de kwaliteit van de multidisciplinaire overleggen, identificeerden zij barrières en aanvullende trainingsbehoeften bij medisch specialisten in opleiding én doen zij aanbevelingen voor verbetering op beide vlakken.

lees verder