Meer samenwerking nodig om financiële problemen bij kanker te voorkomen

Meer samenwerking nodig om financiële problemen bij kanker te voorkomen

De ziekte kanker heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het persoonlijk leven van (ex-)patiënten, maar vaak ook op het hebben van werk. Wanneer (ex-)patiënten hun werk verliezen kan dit op significante wijze bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen. Volgens Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s zouden onderzoekers, zorgprofessionals, arbeidsfunctionarissen én patiënten meer moeten samenwerken om deze complexe problematiek op te lossen.

De ziekte kanker brengt hoge kosten met zich mee en kan bij (ex-)patiënten leiden tot financiële problemen. Onder financiële problemen worden financiële lasten en moeilijkheden verstaan veroorzaakt door kanker en behandeling van deze ziekte. De mogelijkheid om te kunnen werken draagt bij aan de financiële positie van mensen, terwijl verlies of beperking van de werkgelegenheid en daling van inkomsten kunnen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen.

Studieopzet

In deze studie is onderzoek gedaan naar bewijs voor de samenhang tussen financiële problemen en de werkgelegenheidsstatus van overlevenden van kanker. De onderzoekers zochten systematisch naar wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp via PubMed, Web of Science, CINAHL en PsycINFO met zoektermen als "cancer", "financial toxicity" en "employment".

Resultaten

Van de gevonden publicaties voldeden 31 studies aan de inclusiecriteria. Dertien studies waren aangeduid als ‘hoge kwaliteit’, zestien als ‘adequaat’ en twee hadden een lage kwaliteit. Behandelend worden voor kanker had serieuze, negatieve consequenties voor werk en medische uitgaven. Werkloosheid, ander of minder werk, ziektedagen, minder kans om te kunnen werken en verandering van werk hingen samen met een hoger risico op financiële problemen.

Patiënten die jonger waren, niet-blank, ongetrouwd, een lagere opleiding, laag inkomen, lagere sociaaleconomische status, samenlevend met hulpbehoevenden en wonend in gebieden zonder stedelijke voorzieningen liepen een groter risico op financiële problemen. Andere variabelen die samenhangen met financiële problemen waren een hypotheek / persoonlijke lening, hogere uitgaven en huishoudelijke uitgaven, een beperkte levensverzekering, een ernstigere ziekte, actieve behandeling, lager fysiek functioneren of kwaliteit van leven.

Conclusie en aanbevelingen

Floortje Mols en collega’s concluderen dat de ziekte kanker een negatieve invloed heeft op het hebben van werk en dat veranderingen rond werk op significante wijze bijdragen aan het ontstaan of hebben van financiële problemen. Onderzoekers, zorgprofessionals, arbeidsfunctionarissen en patiënten zelf zouden met elkaar moeten samenwerken om deze complexe problematiek op te lossen. Want het aanpakken van deze problemen draagt bij aan toegang tot de gezondheidszorg, rechtvaardigheid van zorg en kan zelfs belangrijke invloed hebben op de uitkomsten van zorg.

De kans op financiële problemen neemt toe, naarmate er meer tijd is verstreken sinds de diagnose, zo blijkt uit een Australische studie. Dat is dus een belangrijke variabele om rekening mee te houden. Daarom zouden zorgverleners patiënten tijdens het zorgtraject moeten screenen op financiële problemen, de uitkomsten daarvan bespreken en indien nodig als pleitbezorger op te treden richting verzekeringsmaatschappij. Dit is met name relevant in landen zonder universeel toegankelijk gezondheidsstelsel, zoals de Verenigde Staten.

Verschillen tussen landen

Meer onderzoek is volgens de onderzoekers ook nodig, vanwege grote verschillen in gezondheidszorg en zorgverzekeringssystemen tussen diverse landen. Zo is het zorgstelsel in Ierland opgesplitst in een privaat en publiek deel; de laatste met een inkomenslimiet. Patiënten boven de inkomenslimiet zijn aangewezen op private gezondheidszorg met als gevolg hogere financiële lasten. In sommige landen, waaronder de VS, is werk nauw verbonden aan het hebben van een zorgverzekering. Met andere woorden: in de VS betekent het verliezen van werk door kanker ook het verliezen van je zorgverzekering. Deze combinatie vormt dus een groot risico om in financiële problemen te komen.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat verschillen tussen landen rond de inrichting van het sociale zekerheidssysteem een rol spelen. Tegelijkertijd blijkt dat patiënten met kanker met een private zorgverzekering en betaald ziekteverlof minder risico lopen om financiële problemen te krijgen vergeleken met patiënten met een publieke zorgverzekering, een slechte verzekering, onverzekerden en patiënten met een verzekering met beperkte toegang tot medicijnen. Verder zijn er verschillen tussen landen in mogelijkheden om terug te keren naar werk, wetgeving en stimuleringsmaatregelen. Daarom is volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig naar de impact van deze verschillen.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe online inspiratiesessies kanker en seksualiteit

Als zorgprofessional kan het soms best lastig zijn om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Kanker heeft invloed op de beleving van seksualiteit en intimiteit in een relatie. Voor veel mensen is het een lastig onderwerp. Daarom organiseert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een aantal gratis inspiratiesessies over kanker en seksualiteit.

lees verder

Verschillen tussen mannen en vrouwen in symptomen en functioneren bij overlevenden van kanker

senior stel wandelt buiten

Er is nog weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen in symptomen en in functioneren bij langdurig overlevenden van kanker. Eerdere studies benadrukken het grotere aantal bijwerkingen dat vrouwen ervaren tijdens de behandeling van kanker. Maar dit blijkt relatief: ‘Tegen de gebruikelijke bevindingen in, lijkt de impact van kanker op mannen eigenlijk groter als je hen vergelijkt met hun leeftijdgenoten zonder kanker. De directe vergelijking tussen mannen en vrouwen geeft niet het juiste beeld weer’, aldus onderzoeker Lonneke van de Poll – Franse, die met haar collega’s een studie deed naar de verschillen.

lees verder