Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

De weinige studies die de afgelopen decennia in Centraal- en Zuid-Amerika zijn uitgevoerd, bevatten aanwijzingen dat de prevalentie van acute promyelocyten leukemie (APL), een zeldzaam subtype van acute myeloïde leukemie (AML), mogelijk hoger is onder afstammelingen van Spanjaarden ten opzichte van andere, etnische bevolkingsgroepen. Tot dusver is er geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de incidentie van acute promyelocyten leukemie in Europa. In deze population-based studie is daarom een evaluatie gemaakt van de APL-incidentie in Europa.

Opzet en resultaten

De onderzoekers selecteerden voor dit onderzoek alle patiënten die tussen 2000-2007 zijn gediagnosticeerd met APL in Europa en opgenomen zijn in de databank van RARECAREnet. Hierin zijn gegevens over zeldzame vormen van kanker verzameld van 94 kankerregistraties uit 27 Europese landen. Met behulp van deze data werden de leeftijdgestandaardiseerde incidentieratio’s met een 95% betrouwbaarheidsinterval berekend per 100.000 persoonsjaren voor elk land. In totaal werden 1.876 patiënten met APL (48% man; 24% 65 jaar of ouder) opgenomen in de analyses.

De algehele leeftijdgestandaardiseerde incidentieratio van acute promyelocyten leukemie in Europa was 0,112 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,107 – 0,117). Uit de analyses blijkt verder dat de incidentie van acute promyelocyten leukemie aanzienlijke variaties vertoont in Europa. De hoogste incidentie, in vergelijking met het Europees gemiddelde, werd waargenomen in Spanje (0,257; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,205-0,317).

Conclusie en aanbevelingen

Avinanash Dinmohamed en Otto Visser concluderen dat de uitkomsten van deze studie extra bewijs toevoegen aan de hypothese dat acute promyelocyten leukemie mogelijk vaker voorkomt onder personen met een Spaanse achtergrond. Aanvullend onderzoek is nodig om de etiologisch factoren van acute promyelocyten leukemie te specificeren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren.

Gerelateerd nieuws

Analyse overleving mondholtekanker Nederland & Taiwan met behoud privacy

close-up mond oudere vrouw

Het is een groep onderzoekers uit Nederland (IKNL, Maastricht University) en Taiwan gelukt om de overleving van patiënten met mondholtekanker in beide landen te analyseren zónder privacygevoelige informatie uit te wisselen. Na correctie voor vijf prognostische factoren, bleven er geringe verschillen zichtbaar in de uitkomsten van behandeling tussen Nederland en Taiwan. Dit is de eerste studie waarin de Personal Health Train-technologie is toegepast.

lees verder

Bijna kwart kankerincidenties in Europa valt onder definitie ‘zeldzame kanker’

Bijna een kwart (24%) van alle gevallen van kanker die tussen 2000 en 2007 in Europa zijn gediagnosticeerd, vallen onder de definitie ‘zeldzame kanker’. Dat blijkt uit een publicatie in The Lancet Oncology van de RARECARENet Working Group gebaseerd op data van zeven Europese kankerregistraties, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De totale incidentie steeg met 0,5% per jaar, terwijl de 5-jaars relatieve overleving voor de meeste zeldzame kankersoorten toenam met 3%. De onderzoekers signaleren een grote variatie in het aandeel gecentraliseerde behandelingen, zowel per zeldzame kankersoort als tussen landen. Nederland en Slovenië hadden de hoogste behandelvolumes per ziekenhuis.

lees verder