Zes kuren R-CHOP lijken voldoende effectief bij DLBCL stadium II-IV

Zes kuren R-CHOP lijken even effectief als acht kuren R-CHOP bij patiënten met stadium II-IV diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL). Dat blijkt uit een population-based onderzoek van Djamila Issa (Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en collega’s. Chemo-immunotherapie met R-CHOP is al bijna twee decennia de standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een diffuus grootcellig B-cel-lymfoom. Tot nu toe was het echter nog steeds onduidelijk of patiënten in de leeftijd van 18 tot 64 jaar met stadium II-IV DLBCL konden worden behandeld met zes kuren R-CHOP in plaats van acht kuren, zonder dat het de overleving nadelig beïnvloedt.

R-CHOP

Sinds de introductie in 2003 is chemo-immunotherapie met R-CHOP, met name R-CHOP21, de standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL). Meer in het bijzonder geeft behandeling met R-CHOP21 (driewekelijkse schema) gelijke overlevingsuitkomsten als met R-CHOP14 (tweewekelijkse schema), maar met minder bijwerkingen voor de patiënt. Issa en collega’s hebben onderzocht of de eerstelijnsbehandeling voor patiënten met stadium II-IV in de leeftijd van 18 tot 64 jaar nog minder belastend kan zijn. Zij hebben onderzocht of zes kuren R-CHOP21, al dan niet gevolgd door twee kuren rituximab, even effectief zijn als acht kuren.

Tot nu toe is er geen gerandomiseerde, gecontroleerde studie die deze vraagstelling adresseert. Onderzoek op basis van een populatie-gebaseerde registratie kan een hypothese genereren om antwoord te krijgen op de vraagstelling.

De studie

Voor het onderzoek selecteerde Issa alle patiënten met DLBCL uit de regionale PHAROS-DLBCL-registratie (diagnosejaren 2004-2010) en het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie (diagnosejaren 2014-2015). Het primaire eindpunt was de algehele overleving, gedefinieerd als het moment van diagnose tot dood of einde van de follow-up (1 februari 2018), afhankelijk wat eerst optrad. Multivariabele Cox-regressie werd uitgevoerd om de algehele overleving te corrigeren voor enige ongelijkheden in patiëntkarakteristieken tussen de behandelgroepen. De eventuele therapeutische meerwaarde van twee kuren rituximab kon niet worden onderzocht. De toepassing is namelijk niet standaard opgenomen in de PHAROS-DLBCL-registratie.

De resultaten

In totaal kregen 2.338 patiënten met stadium II-IV DLBCL ëën of meer kuren R-CHOP. Ongeveer een kwart van de patiënten werd behandeld met R-CHOP14, driekwart kreeg een behandeling met R-CHOP21. Het gecorrigeerd risico om te overlijden verschilde niet tussen R-CHOP14 en R-CHOP21. Dit was onafhankelijk van leeftijd. Ook verschilde het percentage best behaalde respons niet tussen beide groepen. Wel was R-CHOP14 vaker geassocieerd met polyneuropathie, dosisreducties en uitstel van kuren ten opzichte van R-CHOP21.

Specifieke analyses binnen de groepen patiënten die 6x R-CHOP of 8x R-CHOP kregen, toonden aan dat het gecorrigeerd risico om te overlijden niet verschilde tussen de groepen. Dit was ongeacht het interval tussen de kuren (R-CHOP14 versus R-CHOP21) en leeftijd. Patiënten tussen de 18 en 64 jaar die werden behandeld met 6x R-CHOP21 (+/- 2R) hadden hetzelfde gecorrigeerd risico om te overlijden als patiënten in dezelfde leeftijdscategorie die werden behandeld met 6x R-CHOP14 (+/- 2R), 8x R-CHOP21 of 8x R-CHOP14.

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek ondersteunt de notie dat R-CHOP21 en R-CHOP14, alsmede 6 kuren R-CHOP en 8 kuren R-CHOP even effectief zijn voor de behandeling van patiënten met stadium II-IV DLBCL. Ook werd aangetoond dat 6 kuren R-CHOP21 (+/- 2R) even effectief zijn als andere R-CHOP-schema’s, voor de behandeling van patiënten in de leeftijdscategorie 18-64 jaar.

Een aanbeveling is dan ook om bij deze groep patiënten te kiezen voor 6 kuren R-CHOP, eventueel aangevuld met 2 kuren rituximab, omdat deze behandeling minder belastend is voor de patiënt. Toekomstig population-based onderzoek kan specifiek aantonen of de toevoeging van 2 kuren rituximab aan 6 kuren R-CHOP21 kan worden weglaten zonder dat dit de overleving nadelig beïnvloedt.