Vergoeding psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd psychologische hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt nu tijdelijk weer vergoed. Patiënten bij wie de acute fase van de behandeling is afgerond komen hiervoor in aanmerking. U kunt deze patiënten verwijzen naar een psychosociale hulpverlener via www.verwijsgidskanker.nl (zoek op aanpassingsstoornis). 

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Daardoor is een hiaat ontstaan in het bieden van tijdige en passende zorg. In de ‘pilot aanpassingsstoornis’ wordt gespecialiseerde psychosociale hulp nu tijdelijk vergoed. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding deze (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten bij wie acute fase van de behandeling is afgerond.  

Psychosociale behandeling vergoed 

De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. Voorwaarde is wel dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De behandelaar moet bovendien werken volgens de multidisciplinaire richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ en daarvoor een speciale e-learning hebben gevolgd. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket. 

Naar welke hulpverleners kunt u verwijzen? 

Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een aanpassingsstoornis. De keuze is onder meer afhankelijk van de ernst van de psychosociale problemen, de wensen van de patiënt en de aard of ernst van de ziekte zelf. Voorbeelden van behandelingen zijn psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en EMDR. De behandeling in het kader van de pilot moet worden gegeven door een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of psychiater, gespecialiseerd in psychosociale oncologische zorg. De meest actuele NVPO-lijst met aanbieders is te vinden op www.verwijsgidskanker.nl. Alle hulpverleners op deze lijst hebben met het IKNL afspraken gemaakt over het leveren van deze zorg. 

Hoe verwijzen? 

Heeft een van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp terwijl de acute fase van de behandeling is afgerond?  

> Ga naar www.verwijsgidskanker.nl (zoek op aanpassingsstoornis) 
> Selecteer een psychosociale hulpverlener in uw regio en verwijs uw patiënt. 
> Neem in de verwijsbrief de vermelding op ‘vermoeden op aanpassingsstoornis na/bij kanker’.  
 
Kijk voor meer informatie op aanpassingsstoornis. Of download de patiëntenfolder.

Gerelateerd

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder