Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex-)patiënten met kanker

Op 1 maart 2018 start een proef voor (ex-)patiënten met kanker met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat veel (ex-)patiënten met kanker jaren na de behandeling nog met klachten rondlopen. Bij sommige mensen kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis. In de proef wordt nagegaan of passende psychologische zorg weer in aanmerking kan komen voor vergoeding via het basispakket. In 2012 is deze zorg namelijk uit het basispakket gehaald. KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP werken samen om hier verandering in te brengen. 

Een ruime meerderheid (86%) van de mensen die wordt of is behandeld voor kanker ervaart psychische klachten, zelfs jaren na de behandeling. Emoties zoals angst, onzekerheid en somberheid, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor. Veel (ex-)kankerpatiënten zijn in staat om zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en aan te passen aan de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft, maar dat lukt niet iedereen. In dat geval kan een patiënt een zogeheten aanpassingsstoornis ontwikkelen. 

Vergoeding aanpassingsstoornissen

In 2012 is het vergoeden van zorg bij aanpassingsstoornissen uit het basispakket van de zorgverzekeraars gehaald. Sindsdien valt een deel van de (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis tussen wal en schip. Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. 

Denk hierbij aan problemen in het dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Veel (ex-)patiënten hebben dan uiteindelijk intensievere, geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt bovendien tot onnodige, hogere maatschappelijke kosten.

Tweejarige proef

KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP hebben daarom samen het initiatief genomen om een proef op te zetten om het effect, omvang en kosteneffectiviteit van passende psychologische zorg voor deze (ex-)patiënten te onderzoeken. Dit gebeurt via het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg, een samenwerkingsverband dat zich al jaren inzet voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex)kankerpatiënten. Het gaat om tweejarige proef die antwoord moet geven op een aantal vragen:

  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-) patiënten met kanker?

  • Hoe groot is de groep van (ex-)patiënten met kanker dat in aanmerking komt voor een psychosociale behandeling?

  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)patiënten met kanker met een aanpassingsstoornis kosteneffectief?

De proef wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding .

Gerelateerd

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder