Oncologische Revalidatie in de regio: ‘Samen-werken aan zorg op maat’

In Utrecht en in Zwolle (voor zorgprofessionals uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Stedendriehoek in Twente) zijn in december 2015 een aantal regiobijeenkomsten gehouden over oncologische revalidatie onder de titel ‘Samen-werken aan zorg op maat’. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ met het accent op het aanbieden van ‘de beste behandeling op de juiste plek’ voor (ex-)patiënten met kanker. Een ruime meerderheid van de deelnemers is voorstander van meer samenwerking. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”

De bijeenkomsten werden gehouden door de diverse regionale netwerken Oncologische revalidatie in samenwerking met IKNL. Opzet was professionals een mogelijkheid te bieden om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking op het gebied van oncologische revalidatie in de regio te bevorderen. In Utrecht waren 75 deelnemers aanwezig, onder wie fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en revalidatieartsen.

Regiobijeenkomst Utrecht
Miranda Velthuis (adviseur oncologische zorg bij IKNL) liet aan de hand van informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie zien hoeveel (ex-)kankerpatiënten in de regio Utrecht in principe in aanmerking komen voor revalidatie-, rehabilitatie, paramedische of psychosociale zorg. Mieke Schreuder (adviseur oncologische zorg bij IKNL) verzorgde een interactieve sessie over het aanbod van revalidatie-, rehabilitatie, paramedische of psychosociale zorg voor patiënten met kanker. Deze uitwisseling van informatie bleek nuttig om elkaar beter te leren kennen en een stimulans voor meer samenwerking en netwerkvorming.

Een ervaringsdeskundige vertelde over haar ervaringen met oncologische revalidatie. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om door verschillende disciplines gezien en gehoord te worden. “Het mooie aan het revalidatieprogramma is dat er naast de fysieke training, ook aandacht is voor psycho-educatie. Maar bovenal was er enorm veel plezier binnen de groep. Je werkt samen aan hetzelfde doel: herstellen van kanker!”

Volgens Ingrid Beerschoten (fysiotherapeut St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) zou ondersteunende zorg vanzelfsprekend moeten zijn voor (ex-)kankerpatiënten. “Er dient transmuraal een vloeiende overgang te zijn tussen eerste-, tweede- en derdelijn. En het allerbelangrijkste: er is kwalitatief goede zorg nodig door geschoolde zorgverleners die elkaar weten te vinden. Ik ga er vanuit dat wij met deze bijeenkomst hiertoe een aanzet hebben gegeven.”

Regiobijeenkomst Zwolle
Tijdens de bijeenkomst op 8 december 2015 in Hotel Wientjes in Zwolle waren 65 deelnemers aanwezig. Het ging hierbij om zorgverleners uit de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Twentse Stedendriehoek, onder wie, fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers en diëtisten.. 

Revalidatiearts Sabine Heitman – ten Berge (Revalidatie Friesland, locatie Isala Diaconessenhuis) informeerde de aanwezigen over de belangrijkste veranderingen in de richtlijn, waaronder mogelijkheden voor organisaties om hun aanbod op het gebied van oncologische revalidatie op te zetten en/of aan te scherpen. Medewerkers van Ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten) en De Vogellanden (centrum voor revalidatie, Zwolle) gaven een toelichting op de wijze waarop zij de oncologische revalidatie en verwijzing hebben georganiseerd.

Deelsessies
In aparte deelsessies maakten de deelnemers uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en Stedendriehoek vervolgens nader kennis met elkaar en gingen na of het aanbod aan oncologische revalidatie dekkend is geregeld binnen hun regio en welke verbeterpunten er zijn.  Deze interactieve aanpak maakte duidelijk dat uitwisseling van informatie nuttig is en dat verdere samenwerking wenselijk is om tot een dekkend aanbod aan oncologische revalidatie te komen. “Zorg dichtbij als het kan; ver weg als het moet”, vatte een deelnemer kernachtig samen.

Tachtig procent van de aanwezigen reageerde positief op de vraag of zij willen deelnemen aan een regionaal netwerk voor oncologische revalidatie / monodisciplinaire zorg voor (ex-)patiënten. “Een regionaal netwerk bevordert de samenwerking, zodat we de zorg beter kunnen afstemmen en de kwaliteit ervan kunnen borgen.”  Samenwerking in de regio tussen eerste-, tweede- en derdelijn is van belang. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”
 

Gerelateerd

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder