Opheldering over oncologische revalidatie gewenst

Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering van deze materie, zodat patiënten en professionals goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en vergoeding. Ook patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft in een gesprek met het Zorginstituut op opheldering aangedrongen. 

Toevalligerwijs valt het verschijnen van dit rapport samen met het eindigen van de stichting en het bijbehorende licentiesysteem van Herstel & Balans per 1 januari 2016. Het programma Herstel & Balans, dat zo’n 15 jaar geleden is gestart, is inmiddels geborgd in de reguliere zorg: deels in tweedelijns medisch specialistische oncologische revalidatie, deels in de eerstelijn (bv. fysiotherapie, psychologie, maatschappelijk werk). Meer informatie hierover is te vinden op de volgende website:

Vergoeding
Voor patiënten met kanker die medisch specialistische oncologische revalidatie nodig hebben, gelden de reguliere regels voor verwijzing en zorgfinanciering binnen de basisverzekering. 
Over de vergoeding van problematiek op meerdere vlakken die niet met elkaar samenhangt, bestaat echter nog onduidelijkheid. Het Zorginstituut heeft tot op heden het volgende standpunt ingenomen over de vergoeding.

  1. Oncologische behandeling in de tweede lijn door een primaire behandelaar (oncoloog, chirurg, etc.) omvat ook aandacht voor functionele, fysieke, psychische en sociale problemen gerelateerd aan kanker en inclusief tijdige verwijzing.

  2. Bij een indicatie voor fysiotherapie of psychologische zorg kan worden verwezen naar fysiotherapeuten en eerstelijns psychologie (POH-GGZ).

  3. Bij een indicatie voor interdisciplinaire revalidatiezorg kan worden verwezen naar medisch specialistische revalidatiegeneeskunde.

Verduidelijking
Over dit standpunt zijn tijdens een bijeenkomst op 12 januari bij Zilveren Kruis Achmea nog wel de nodige vragen gesteld. De richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie overlegt met partijen over een nadere duiding van de definitie en de vergoeding van oncologische revalidatie. 

Levenmetkanker geeft in een persbericht aan dat er op basis van een gesprek met het Zorginstituut meer duidelijkheid is verkregen. Deze verduidelijking ligt op dit moment nog ter bevestiging bij het Zorginstituut. Op basis van deze bevestiging hoopt de richtlijnwerkgroep op korte termijn verder opheldering te kunnen geven in de herziene richtlijn Oncologische revalidatie.

Levenmetkanker spreekt de zorg uit over de beperkte vergoeding van niet medisch specialistische oncologische revalidatie. Hierover heeft Lea Bouwmeester (PvdA) ook kamervragen gesteld. Zij stelt voor om revalidatie na de behandeling van kanker op te nemen in het basispakket voor 2017. Op 8 maart heeft de minister deze vragen beantwoord.

  • Via deze website houden wij u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen. Contactpersoon bij IKNL: Miranda Velthuis

Gerelateerd

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder