Opheldering over oncologische revalidatie gewenst

Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering van deze materie, zodat patiënten en professionals goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en vergoeding. Ook patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft in een gesprek met het Zorginstituut op opheldering aangedrongen. 

Toevalligerwijs valt het verschijnen van dit rapport samen met het eindigen van de stichting en het bijbehorende licentiesysteem van Herstel & Balans per 1 januari 2016. Het programma Herstel & Balans, dat zo’n 15 jaar geleden is gestart, is inmiddels geborgd in de reguliere zorg: deels in tweedelijns medisch specialistische oncologische revalidatie, deels in de eerstelijn (bv. fysiotherapie, psychologie, maatschappelijk werk). Meer informatie hierover is te vinden op de volgende website:

Vergoeding
Voor patiënten met kanker die medisch specialistische oncologische revalidatie nodig hebben, gelden de reguliere regels voor verwijzing en zorgfinanciering binnen de basisverzekering. 
Over de vergoeding van problematiek op meerdere vlakken die niet met elkaar samenhangt, bestaat echter nog onduidelijkheid. Het Zorginstituut heeft tot op heden het volgende standpunt ingenomen over de vergoeding.

  1. Oncologische behandeling in de tweede lijn door een primaire behandelaar (oncoloog, chirurg, etc.) omvat ook aandacht voor functionele, fysieke, psychische en sociale problemen gerelateerd aan kanker en inclusief tijdige verwijzing.

  2. Bij een indicatie voor fysiotherapie of psychologische zorg kan worden verwezen naar fysiotherapeuten en eerstelijns psychologie (POH-GGZ).

  3. Bij een indicatie voor interdisciplinaire revalidatiezorg kan worden verwezen naar medisch specialistische revalidatiegeneeskunde.

Verduidelijking
Over dit standpunt zijn tijdens een bijeenkomst op 12 januari bij Zilveren Kruis Achmea nog wel de nodige vragen gesteld. De richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie overlegt met partijen over een nadere duiding van de definitie en de vergoeding van oncologische revalidatie. 

Levenmetkanker geeft in een persbericht aan dat er op basis van een gesprek met het Zorginstituut meer duidelijkheid is verkregen. Deze verduidelijking ligt op dit moment nog ter bevestiging bij het Zorginstituut. Op basis van deze bevestiging hoopt de richtlijnwerkgroep op korte termijn verder opheldering te kunnen geven in de herziene richtlijn Oncologische revalidatie.

Levenmetkanker spreekt de zorg uit over de beperkte vergoeding van niet medisch specialistische oncologische revalidatie. Hierover heeft Lea Bouwmeester (PvdA) ook kamervragen gesteld. Zij stelt voor om revalidatie na de behandeling van kanker op te nemen in het basispakket voor 2017. Op 8 maart heeft de minister deze vragen beantwoord.

  • Via deze website houden wij u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen. Contactpersoon bij IKNL: Miranda Velthuis

Gerelateerd nieuws

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder

Nieuw: e-learning Voeding bij kanker voor verpleegkundigen

Voeding is belangrijk tijdens en na de behandeling, bij het herstel, de stabilisatie en voor het lichamelijk welzijn bij kanker. Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat je hiervoor voldoende aandacht hebt? De e-learning Voeding bij kanker helpt verpleegkundigen om vragen van oncologiepatiënten en hun naasten te kunnen beantwoorden. Ook geeft de e-learning handvatten hoe zij kunnen signaleren of en wanneer ondersteuning bij voeding nodig is. 

lees verder