Cijfers over nierkanker

Bekijk onderstaand de overzichten van de incidentie, prevalentie, sterfte en overleving van nierkanker. 

Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL, www.iknl.nl). 

Incidentie 

Nierkanker hoort bij de top 15 van meest voorkomende kankers, en staat voor mannen op de zesde plaats en voor vrouwen op de tiende plaats. Het aantal nieuwe patiënten met nierkanker is de afgelopen jaren gestegen. Dit komt onder andere doordat er meer mensen wonen in Nederland en mensen gemiddeld ouder worden.

Sinds begin 2000 is ook de voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van nierkanker toegenomen. Factoren die hieraan mogelijk hebben bijgedragen is toename in gebruik van beeldvorming waardoor vooral meer kleine niertumoren zijn gediagnosticeerd. Ook de toename in prevalentie van risicofactoren voor nierkanker zoals hoge bloeddruk en obesitas dragen mogelijk bij aan de toegenomen incidentie van nierkanker. De laatste jaren zie we dat bij zowel mannen als vrouwen de incidentie van nierkanker stabiliseert.

Prevalentie 

In onderstaande grafiek ziet u de 20-jaarsprevalentie: het aantal mensen dat in leven is en in de 20 voorafgaande jaren een diagnose nierkanker heeft gehad. 

 

Behandeling 

Voor kleine niertumoren (< 7 cm, T1 tumoren) zijn verschillende behandelmogelijkheden voorhanden zoals: ‘active surveillance’, partiele nefrectomie, thermale ablatie, stereotactische radiotherapie of eventueel radicale nefrectomie. Kleine niertumoren worden bij voorkeur niersparend behandeld zodat zoveel mogelijk nierfunctie behouden blijft en morbiditeit op langere termijn voorkomen wordt.

In Nederland wordt substantiële variatie gezien in de behandeling van deze kleine tumoren. In sommige ziekenhuizen wordt in Nederland bij kleine niertumoren nog relatief vaak operaties verrichten waarbij de gehele nier wordt verwijderd, terwijl andere ziekenhuizen vooral niersparend behandelen. Ook is er variatie tussen in het uitvoeren van laparoscopische operaties versus open operaties

De belangrijkste behandeloptie voor grotere niertumoren  (≥T2 tumoren) is de radicale nefrectomie. Patiënten met gevorderde of gemetastaseerde ziekte worden doorgaans systemisch behandeld. Sinds 2006 is er veel veranderd in deze behandeling en bestaat tegenwoordig onder andere uit doelgerichte therapie en immuuntherapie. 

Overleving

In onderstaande grafiek ziet u hoeveel patiënten per jaar na de diagnose nog in leven zijn voor 3 periodes van tien jaar.

Sterfte

Jaarlijks overlijden er in Nederland bijna 1.000 mensen aan nierkanker. 

Via de openbare data-applicatie NKR cijfers zijn geaggregeerde gegevens op populatieniveau beschikbaar over incidentie, prevalentie en overleving. Gegevens per ziekenhuis en per regionaal netwerk vinden zorgprofessionals in NKR online. Voor andere gegevens en datasets voor onderzoek is een gegevensaanvraag mogelijk.

Nierkanker in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor nierkanker.

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Wilt u weten welke items voor onderzoek beschikbaar zijn? Bekijk dan de Itemset NKR nierkanker (pdf)