Rapportages huidkanker

Onderzoekers van IKNL, medisch specialisten en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen gebruiken data uit de NKR voor het optimaliseren van de zorg. Zonder betrouwbare registratie is er géén spiegelinformatie, bijvoorbeeld voor evaluatie van (regionale verschillen in) de mate van naleving van richtlijnen of andere kwaliteitsnormen.

Eind 2019 publiceerde IKNL het rapport Huidkanker in Nederland (pdf). Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Dit resulteert in een gemiddelde belasting van 891 nieuwe patiënten per ziekenhuis per jaar. Lees de hoofdpunten uit dit rapport

Naar aanleiding van het rapport is samen met de NVDV en andere partners de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland opgezet om te werken aan oplossingen voor de stijging in huidkanker. In april 2021 presenteerde de stuurgroep Huidkankerzorg Nederland het Nationaal Actieplan Huidkanker aan een delegatie van de net nieuw samengestelde Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eerder maakte een drietal op NKR-cijfers gebaseerde rapporten Kankerzorg in Beeld (2014, 2016, 2018) voor verschillende vormen van kanker de balans op over hoeveel variatie er is en waar mogelijkheden voor verbetering liggen.

Dergelijke informatie wil IKNL nog actiever gaan inzetten voor het stimuleren van een constructieve dialoog over het verder optimaliseren van de zorg. Dat doen we door publicaties en/of andersoortige rapportages te verspreiden, door besprekingen met direct betrokkenen te voeren.