Dutch Melanoma Skin Cancer Group (DMSCG) - TFG Melanoom

De Dutch Melanoma Skin Cancer Group (DMSCG) -Tumor Focus Groep Melanoom (TFG) is een onafhankelijke  landelijke werkgroep, ondersteund door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het is een breed georiënteerde multidisciplinaire werkgroep van professionals die zich vanuit de eigen discipline bezig houden met kwaliteit van zorg voor huidkankerpatiënten. Ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging hebben zitting in de DMSCG-TFG. Naast de DMSCG-TFG valt ook de WIN-O melanoom en DMTR onder de gezamenlijke paraplu van de DMSCG om op deze manier optimaal de krachten te bundelen.

Samenstelling

Aan de DMSCG-TFG nemen de volgende groepen deel: dermatologen, internist-oncologen, pathologen, radiotherapeuten, oncologisch chirurgen, huisartsen, maar ook de aanpalende specialisten en experts physician assistants, verpleegkundig specialisten en vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Stichting Melanoom en de Huidkanker Stichting (HUKAs).

IKNL draagt zorg voor de administratieve, inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de werkgroep. Deze ondersteuning wordt verleend door een senior adviseur (secretaris van het IKNL tumorteam huidkanker), een secretaresse en - bij bespreking cijfers NKR - een senior onderzoeker (voorzitter IKNL tumorteam huidkanker).

Om de samenwerking tussen de verschillende gremia op het gebied van melanoom en andere huidtumoren te versterken, zijn er sinds 2021 afspraken gemaakt over de afstemming en onderlinge samenwerking tussen de TFG melanoom, de WIN-O melanoom en de DMTR (Dutch Melanoma Treatment Registry). Door de toenemende multidisciplinaire zorg, inclusief de systemische behandeling van andere huidtumoren, is voorgesteld dit onder een noemer samen te voegen. Hieruit is de overkoepelende naam Dutch Melanoma Skin Cancer Group (DMSCG) ontstaan. 

Doel

De DMSCG-TFG richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor huidkankerpatiënten.

De DMSCG-TFG is alert op signalen waarmee het verbeteren van de zorg ingezet kan worden door het uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring. Zij richt zich hierbij op de optimale screening, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met een melanoom in alle fasen van de ziekte en voor andere huidkankers betreft dit met name de advanced stadia of daar waar multidisciplinaire zorg van belang is. 

Verbetersignalen, zoals bijvoorbeeld de behoefte om bestaande onderdelen van de richtlijn te updaten of nieuwe onderdelen toe te voegen, worden besproken waarbij wordt meegewogen welke andere partij(en) hiervoor benaderd moet(en) worden c.q. met welke partij(en) er samengewerkt moet worden. Daarnaast zet de DMSCG-TFG zich in om het proces van regionale samenwerking te stimuleren en de landelijke en regionale verbinding te bevorderen.

Bestuur

De DMSCG-TFG kiest uit haar midden een zeskoppig dagelijks bestuur (DB), dat een afspiegeling is van de regio’s en de betrokken kerndisciplines, waaronder een chirurg, dermatoloog en internist-oncoloog. De ambtelijk secretaris (senior adviseur IKNL) ondersteunt het DB maar is geen lid van het DB. Het DB is het eerste aanspreekpunt bij signalering rondom de multidisciplinaire kwaliteit van zorg voor organisaties en professionals. Daarnaast bepaalt het DB de agenda van de plenaire bijeenkomsten.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Dr. Marlies Wakkee, dermatoloog, Erasmus MC Kanker Instituut (voorzitter)
 • Dr. Maureen Aarts, internist-oncoloog, Maastricht UMC+
 • Dr. Han Bonenkamp, oncologisch chirurg, Radboud UMC
 • Dr. Susanne Estourgie, oncologisch chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Dr. Marloes van Kester, dermatoloog, Haga Ziekenhuis
 • Dr. Franchette van den Berkmortel, internist-oncoloog, Zuyderland Medisch Centrum

Taken 

 • Landelijk aanspreekpunt voor de multidisciplinaire kwaliteit van zorg voor organisaties en professionals.
 • Signaleren en analyseren van knelpunten in de zorg, gepaste acties hierop inzetten en opvolgen.
 • Bijdragen aan richtlijnontwikkeling c.q.-onderhoud (revisie). 
 • Bevorderen van implementatie en evaluatie van (naleving van) richtlijnaanbevelingen.
 • Afstemmen en samenwerken met DMSCG-WIN-O melanoom en DMSCG-DMTR ter bevordering van klinisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Via de leden in verbinding staan met de wetenschappelijke- en beroepsverenigingen in de oncologische zorg en de patiëntenvereniging.
 • Uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring.

Bijeenkomsten 

De DMSCG-TFG komt ten minste tweemaal per jaar bijeen in plenaire setting, in principe op een kantoor van IKNL. De voorzitter leidt de vergadering; bij diens afwezigheid de vicevoorzitter. Per vergadering wordt ten minste één inhoudelijk thema besproken. Tijdens de bijeenkomst kunnen sprekers worden uitgenodigd.

Accreditatie wordt per bijeenkomst aangevraagd voor dermatologen (NVDV) en (plastisch) chirurgen (NVvH/NVPC). Bewijs van deelname wordt verstrekt op verzoek van de verpleegkundig specialisten en wordt in PDF toegestuurd per mail.

Deelname

De DMSCG-TFG is tevens een platform ter bevordering van de onderlinge contacten, het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie. Leden van de DMSCG-TFG worden verzocht een signalerende rol te spelen in het opmerken van kennishiaten en knelpunten in de oncologische zorg. Daarnaast zet de DMSCG-TFG zich in om het proces van regionale samenwerking te bevorderen en de landelijke- en regionale verbinding te bevorderen. Ons streven is daarom dat er vanuit elk ziekenhuis een professional is aangesloten. Wilt u als professional betrokken bij de behandeling van huidkankerpatiënten vanuit een ziekenhuis of andere instelling lid worden, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Meggie Drissen.