over palliatieve zorg

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 150.000 mensen. Ongeveer 80% van die overlijdens komt voor de arts niet onverwacht. Dat zijn in Nederland ongeveer 120.000 mensen bij wie het aannemelijk is dat enige vorm van palliatieve zorg is gegeven voorafgaand aan het overlijden. Van hen overlijdt 53% thuis (of in het verzorgingshuis), 22% in het verpleeghuis en 25% in het ziekenhuis.

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland, 31% overlijdt aan deze ziekte. Aan hart- en vaatziekten overlijdt 25%. Door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische zieken en het aantal sterfgevallen is de verwachting dat de vraag naar palliatieve zorg de komende jaren toeneemt. 

Markeren palliatieve fase
De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is. In de praktijk is dit markeren makkelijker aan te geven bij oncologische patiënten dan bij andere chronische ziekten. Voor markering kan de behandelend arts zichzelf de zogenaamde 'surprise question' stellen die luidt of het hem zou verbazen als de patiënt binnen het jaar zou overlijden.

Wanneer dat de professional niet zou verbazen, is dat een signaal om bijtijds met de patiënt in gesprek te gaan over zijn vooruitzichten en wensen voor verdere behandeling, begeleiding en zorg. Tevens kunnen afspraken gemaakt worden wat nog wel en wat niet meer te doen bij complicaties en verslechtering van de ziekte (advance care planning). 

Onderdeel reguliere zorg
IKNL staat voor een integrale benadering van de zorg; van vroege herkenning van de palliatieve fase, van ziektegerichte en symptoomgerichte behandeling tot palliatie in de stervensfase en nazorg voor de naasten. Palliatieve zorg is multidisciplinaire en multidimensionele 24-uurszorg en onderdeel van de zorgketen. In Nederland is uitgangspunt voor het beleid dat palliatieve zorg onderdeel is van reguliere zorgverlening.

Iedere professional wordt verondersteld palliatieve zorg te kunnen geven. Voor de meeste professionals in Nederland heeft palliatieve zorg niet op het studieprogramma gestaan. Zij zijn aangewezen op nascholing en het opbouwen van ervaring in de praktijk, maar dat is niet voor iedereen makkelijk te doen. Daarom is een landelijk dekkend netwerk van palliatieve consultatieteams beschikbaar om professionals te ondersteunen. 

consultatie
Vragen over een patiënt in de palliatieve fase?
Consulteer een expert van de IKNL-consultatiedienst
Onze consulenten uit de regio's denken met u mee en adviseren u kosteloos.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: