Individueel zorgplan

Het project ‘Verkenning digitaal Individueel Zorgplan’ moet leiden tot een advies over een digitaal individueel zorgplan (IZP) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo’n IZP met voorrang realiseren is een van de aanbevelingen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In het advies komen aspecten als proces, techniek, content, wetgeving en kosten aan de orde. Er komt ook in te staan welke randvoorwaarden nodig en welke scenario’s mogelijk zijn. Bedoeling is dat het advies breed wordt gedragen door zorgverleners en patiënten. Het project is gestart in het voorjaar van 2019. 

Een patiënt met een palliatieve zorgbehoefte heeft gedurende zijn ziekte veelal te maken met meerdere zorgverleners en ontvangt de zorg op verschillende plaatsen. Om goede palliatieve zorg te kunnen geven is het van belang dat alle betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van verleende en noodzakelijke zorg en ook van de waarden, wensen en behoeften van de patiënten en zijn naasten. Communicatie en goede overdracht zijn bepalend voor de continuïteit van zorg. Het IZP is een hulpmiddel waarmee alle betrokken zorgverleners op elk moment goed op de hoogte zijn. 

Lees meer over IZP op Palliaweb

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlene Middelburg (senior adviseur).