Afstemming zorg

Palliatieve zorg vraagt om samenwerking en afstemming tussen alle betrokken organisaties, zorg- en hulpverleners en vrijwilligers en mantelzorgers rondom de patiënt. Muren, schotten en domeinen mogen de samenwerking en afstemming niet hinderen. Alleen zo kunnen de patiënt (en diens naasten) met eigen wensen, waarden en behoeften het uitgangs- en middelpunt van de geboden zorg zijn, zoals die in het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt omschreven. 

Palliatieve zorg wordt in Nederland als onderdeel van de reguliere zorg beschouwd. Het beleid is erop gericht dat palliatieve zorg als netwerkzorg wordt ingevuld, multidisciplinair en multidimensioneel is en constant beschikbaar is. Iedere zorgverlener wordt verondersteld palliatieve zorg te kunnen geven. Tegelijkertijd komt palliatieve zorg in de initiële opleidingen nog beperkt aan bod. De laatste jaren is daarom een breed nascholingsprogramma ontwikkeld.