vrouw neemt pil met glas water

Toename overleving longkanker deels verklaard door TKI-behandeling bij EGFR+-patiënten

Sinds 2011 adviseren behandelrichtlijnen om gerichte therapie met tumorgroeiremmers (tyrosinekinaseremmer, TKI) toe te passen bij patiënten met zogenoemde activerende epidermale groeifactorreceptor mutaties (ofwel EGFR+) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Radioloog Deirdre ten Berge en IKNL-onderzoeker Mieke Aarts en hun collega’s deden onderzoek naar patiënten met de diagnose EGFR+ NSCLC. Zij concludeerden dat TKI-behandeling bij patiënten met EGFR+ stadium IV NSCLC zeer gunstige effecten heeft op de behandeluitkomst. Van de relatief kleine verbetering in overlevingscijfers die in de loop van de jaren voor de hele groep patiënten met longkanker te zien was, lijkt ongeveer een derde te worden toegeschreven aan TKI-behandeling bij EGFR+ patiënten.

Mediane overleving ruim 23 maanden bij EGFR+ en jonger dan 50 jaar

Voor dit onderzoek werden alle patiënten (N = 31.291) met niet-plaveiselcel NSCLC stadium IV - gediagnosticeerd tussen 2011 en 2018 - geïdentificeerd uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarbij richtten de onderzoekers zich op leeftijd, geslacht en trends en vergeleken ze de EGFR+ patiënten met de hele groep patiënten met NSCLC én met de patiënten zonder deze mutatie. Van alle patiënten uit de populatie had 7% een EGFR+ mutatie, met de hoogste prevalentie bij vrouwen <40 jaar (16%). De mediane totale overleving varieerde van 3,5 maanden in de groep patiënten EGFR mutatie >65 jaar tot 23,6 maanden in de EGFR+ groep <50 jaar behandeld met TKI. Gedurende de studieperiode nam de overleving voor de hele groep met 0,6 maanden toe, waarvan 33% als gevolg van TKI-behandeling bij EGFR+ patiënten.

Het bepalen van de mutatiestatus bij elke niet-plaveiselcel NSCLC-patiënt, om daarmee een patiënt de kans te geven om gericht behandeld te worden, loont echt. Bewustwording en het ontwikkelen van goede biopsietechnieken of minder belastende alternatieven zoals liquid biopsie is daarom heel belangrijk. - Ten Berge

Bijna een derde van de patiënten met EGFR+ toch geen TKI-behandeling

Jong zijn verminderde het risico op overlijden ongeacht de behandeling, terwijl mannelijk geslacht het risico op overlijden verhoogde. De overlevingswinst was het sterkst bij vrouwen <50 jaar, waar de mediane overleving bijna verdubbelde tot 12,4 maanden. In multivariabele analyses binnen de EGFR+ groep werd het risico op overlijden het sterkst gereduceerd door inzet van TKI. Van de patiënten met een EGFR mutatie kreeg 29% toch geen TKI-behandeling. Hier valt waarschijnlijk dus nog winst te behalen.