Steeds meer oudere patiënten met basaalcelcarcinoom 

Basaalcelcarcinoom (BCC) is wereldwijd de meest gediagnosticeerde maligniteit. In Nederland zijn er 50.000 nieuwe diagnoses per jaar. Alhoewel het een type huidkanker is waar vrijwel nooit iemand aan overlijdt, kan er grote impact op de kwaliteit van leven zijn en is er sprake van een grote belasting voor de zorg. Het aantal diagnoses is de afgelopen twee decennia verdubbeld. Voor de komende tien jaar wordt een stijging van ruim een kwart verwacht.  

Sinds september 2016 zijn alle histopathologisch bevestigde BCC's geregistreerd in Nederland via automatische melding en invoer vanuit PALGA in de Nederlandse Kankerregistratie. Internationaal is Nederland hierin een uitzondering, in de meeste landen is er weinig zicht op het landelijke aantal diagnoses BCC.  

Aantal diagnoses blijft stijgen bij oudere patiënten 

In totaal werden 601.806 patiënten gediagnosticeerd met een eerste BCC in de periode 2001-2019. De voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers voor zowel mannen als vrouwen met een eerste BCC zijn in deze jaren gestegen van respectievelijk 157 naar 304 en van 124 naar 274 per 100.000 persoonsjaren. Bij de jongste categorie patiënten, in de leeftijd van 30-39 jaar, werd de afgelopen jaren een lichte daling van de jaarlijkse incidentie van gevonden. Bij de patiënten tot 50 jaar was sprake van een stabilisering van het aantal diagnoses. Dit kan een eerste teken zijn van een dalende trend. Het aantal diagnoses blijft stijgen bij patiënten van 50 jaar en ouder.  

Druk op de huidkankerzorg 

Het grote aantal patiënten betekent een enorme werklast op de poliklinieken dermatologie in Nederlandse ziekenhuizen. Alhoewel een BCC chirurgisch goed te verwijderen is, krijgen veel patiënten te maken met herhaalde diagnoses. Een kwart van de patiënten met een eerste primaire BCC ontwikkelde binnen 3 jaar een of meer volgende BCC's. Daardoor kan de ziekte veel impact hebben op de kwaliteit van leven.  

Stijging van ruim een kwart van het aantal diagnoses verwacht 

De onderzoekers hebben op basis van de ontwikkeling in het aantal diagnoses in de afgelopen decennia en de vergrijzing gekeken naar het verwachte aantal diagnoses in het huidige decennium. De komende 10 jaar wordt een stijging van de incidentie van 30% (mannen) en 25% (vrouwen) verwacht. 

Kay Schreuder, eerste auteur van het wetenschappelijke artikel in The British journal of dermatology hierover: 'Toename van het aantal diagnoses met een kwart betekent dat het op de poliklinieken dermatologie nog veel drukker zal worden dan het nu al is. Daarom kijken onderzoekers, o.a. bij Erasmus MC, ook naar mogelijkheden om de zorg meer naar de huisarts te verplaatsen en/ of deels met online ondersteuning op te pakken.'

Nationaal Actieplan Huidkanker

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland heeft het Nationaal Actieplan Huidkanker gelanceerd met als doel om preventie in te bedden in al het beleid en slimme oplossingen te vinden voor het zorgvraagstuk.’

Referentie 

Schreuder, K., Hollestein, L., Nijsten, T., Wakkee, M., & Louwman, M. (2022). A nationwide study of the incidence and trends of first and multiple basal cell carcinomas in the Netherlands and prediction of future incidence. The British journal of dermatology, 186(3), 476–484. https://doi.org/10.1111/bjd.20871 

Gerelateerd nieuws

Huidkanker meest voorkomende vorm van kanker in Nederland

Zaterdag 30 mei is het Huidkankerdag. De incidentie van huidkanker is in 25 jaar met 250% toegenomen. In 1989 kregen in totaal 15.000 mensen een vorm van huidkanker, in 2014 was dat aantal bijna 53.000.  Het is één van de weinige vormen van kanker die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL licht de verschillende soorten huidkanker toe en geeft de cijfers.

lees verder

Impact BCC en PCC van de huid op zorg en samenleving steeds groter

De incidentie van kanker aan de keratinocyten (plaveiselcelcarcinoom en basaalcelcarcinoom) is in Nederland tussen 1989-1993 en 2004-2008 verdubbeld. Als gevolg daarvan hebben steeds meer patiënten gedurende langere tijd te maken met functiebeperkingen. Ook moeten zij levensjaren inleveren. Deze uitkomsten tonen volgens Loes Hollestein (Erasmus MC) en collega’s aan dat deze kankersoort een grote last vormt voor de samenleving. Gelet op de verwachte toename van de incidentie van deze kankersoort vormt het beheersen van deze ziektelast een grote uitdaging.

lees verder