Huidkanker meest voorkomende vorm van kanker in Nederland

Zaterdag 30 mei is het Huidkankerdag. De incidentie van huidkanker is in 25 jaar met 250% toegenomen. In 1989 kregen in totaal 15.000 mensen een vorm van huidkanker, in 2014 was dat aantal bijna 53.000.  Het is één van de weinige vormen van kanker die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL licht de verschillende soorten huidkanker toe en geeft de cijfers.

Basaalcelcarcinoom 
De belangrijkste risicofactor voor huidkanker is blootstelling aan de zon. Er zijn drie belangrijke vormen van huidkanker: melanoom, plaveiselcelcarcinoom en basaalcelcarcinoom.
Basaalcelcarcinoom komt het vaakst voor (figuur 1) met 37.500 nieuwe patiënten in 2014. De tumor groeit langzaam en zaait vrijwel nooit uit en patiënten hebben een vijfjaarsoverleving van bijna 100%. 


Plaveiselcelcarcinoom 
Plaveiselcelcarcinoom  (figuur 2) komt daarna het meest voor met bijna 10.000 nieuwe patiënten per jaar. De vijfaarsoverleving van plaveiselcelcarcinoom patiënten is hoog, circa 95%. Naast (voornamelijk chronische) blootstelling aan de zon, lopen ook mensen die wegens een orgaantransplantatie afweeronderdrukkende medicatie gebruiken een verhoogd risico.

Melanoom 
Melanoom ontstaat in de pigmentcellen van de huid en kwam in 2014 bij ongeveer 2500 mannen en 3000 vrouwen (figuur 3) voor. De overleving hangt sterk samen met het stadium bij diagnose (figuur 4). De vijfjaarsoverleving van patiënten met een stadium I tumor is bijna 100%, maar de prognose van patiënten met een stadium IIIc of stadium IV tumor is 20-40%. Door een verhoogde bewustwording wordt een steeds groter deel van de tumoren in een vroeg stadium gevonden. Op dit moment heeft ongeveer 70% van de patiënten bij diagnose stadium I.

Over de NKR
Sinds 1989 beschikt Nederland over een databank met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker. De databank wordt gebruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor het evalueren van screening, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL beheert de databank.

Meer informatie: NKR-cijfers

Gerelateerd nieuws

Merkelcarcinoom, cijfers over deze zeldzame vorm van huidkanker

De incidentie van het merkelcelcarcinoom (MCC), een zeldzame, potentieel agressieve vorm van huidkanker, is de afgelopen decennia gestegen. Deze vorm van huidkanker wordt vooral gelokaliseerd in het hoofd-hals gebied (43%) en de extremiteiten (40%). Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) e.a. gebruikten gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van bijna 2.000 patiënten om incidentie, behandeling en overleving van MCC in Nederland te bestuderen. De resultaten van de studie benadrukken het belang van implementatie van nieuwe behandelstrategieën. 

lees verder

Incidentie invasief melanoom sterk toegenomen in Europa tussen 1995-2012

De incidentie van huidmelanomen is in Europa in de periode 1995 - 2012 sterk toegenomen, zowel bij mannen als vrouwen. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan dunnere tumoren. Dat blijkt uit een grote internationale studie, waaraan achttien Europese kankerregistraties deelnamen aangevuld met gegevens van meer dan 117 miljoen mensen. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten van deze studie aan dat er in Europa extra preventieve maatregelen nodig zijn om de blootstelling aan uv-straling, met name in de kindertijd, te beperken. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig om vroegtijdige, doelgerichte detectie van agressieve melanomen mogelijk te maken. 

lees verder