cover meerjarenbeleidsplan IKNL 2022-2026

Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 - 2026 gepubliceerd

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van IKNL is onlangs uitgebracht en verzonden. Het plan beschrijft op hoofdlijnen welke rol IKNL tussen 2022-2026 gaat spelen en welke uitdagingen in die periode samen met de partners moeten worden aangegaan. Zo is er een toename in incidentie en prevalentie van kanker, terwijl de zorgsector onder druk staat. Dat brengt uiteraard uitdagingen met zich mee voor patiënten en hun naasten en ook voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL deze en andere uitdagingen voor stakeholders in beeld, zodat er goede oplossingen voor kunnen worden gevonden.

Want er zijn meer uitdagingen. Rond preventie en de inzet van bevolkingsonderzoeken naar kanker bijvoorbeeld. Of uitdagingen en vragen rondom de zin van strengere omgevingsnormen en leefstijlinterventies om kanker te voorkomen. Of welke diagnostiek en welke behandelingen in de dagelijkse praktijk het meest effectief zijn en hoe deze de kwaliteit van leven beïnvloeden. Allemaal vragen die zorgprofessionals, patiënten en hun naasten graag beantwoord willen zien. Voor de overheid en andere partners zijn de organisatie, bekostiging en toegankelijkheid van de zorg van belang. Doordat er steeds meer mensen leven met kanker is daarnaast meer aandacht nodig voor participatie in de samenleving. En als genezing van kanker niet mogelijk is, komt het aan op optimale zorg in de palliatieve fase. Hoe weten we wat er dan nodig is? Hoe bevorderen we proactieve zorgplanning, waarin patiënt en behandelaar tijdig praten over de wensen, behoeften en mogelijkheden die zich dan aandienen?

Gericht, innovatief, samen

Vragen die te beantwoorden zijn door duiding en analyse van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en databronnen die IKNL met de NKR verbindt. Zoals eerder in de toekomstvisie verwoord, werkt IKNL hierin gericht en innovatief samen. Gericht door beleid en wetenschappelijk onderzoek op de vraag af te stemmen. Innovatief op inhoudelijk, organisatorisch en technologisch gebied. Samen, door met de stakeholders op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau de juiste technieken te ontwikkelen en over de exacte vraag steeds de interactie te zoeken, zodat met inzichten uit data effectieve interventies tegen kanker kunnen worden ingezet. De komende jaren wil IKNL nog meer inzichten uit data halen, meer automatisch en minder handmatig registreren, andere databronnen verbinden met de NKR, de interactie over de vraag intensiveren en inzichten verbreden om daarmee deze brede maatschappelijke vraagstukken rond kanker en palliatieve zorg te beantwoorden en de registratielast voor zorgprofessionals te minimaliseren. 

 

Gerelateerd

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder