Oncode-PACT

Groeifonds investeert 325 miljoen euro in Oncode-PACT om ontwikkeling kankermedicijnen te versnellen

Utrecht, 14 april 2022 - Het Nationaal Groeifonds investeert in totaal 325 miljoen euro in het plan van Oncode-PACT om het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen. Dit is zojuist bekend gemaakt tijdens de persconferentie van Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Commissie van het Nationaal Groeifonds. De commissie adviseert om het gehele bedrag toe te kennen, waarvan 161 miljoen euro direct en een  voorwaardelijke toekenning van 164 miljoen euro. Oncode-PACT gaat met deze financiering waardevolle kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkelen en zo eerder bij patiënten brengen. Dit verbetert de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en versterkt het toekomstige economische verdienvermogen van Nederland. IKNL is als partner bij Oncode-PACT betrokken.

De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar, gerekend vanaf de eerste wetenschappelijke inzichten tot het moment dat patiënten er toegang toe hebben. Het komt te vaak voor dat aan het einde van dit langdurige ontwikkelproces het kandidaat-geneesmiddel niet effectief genoeg blijkt, of om andere redenen niet bij de juiste patiënt terecht komt. Veel en laat falen bij het ontwikkelen van geneesmiddelen gaat gepaard met langdurige en hoge investeringen die uiteindelijk niet leiden tot nieuwe geneesmiddelen. Het huidige ontwikkelproces van kankermedicijnen is dus kostbaar, duurt te lang, werkt doorgaans maar bij een deel van de patiënten en de patiënt die nú ziek is schiet er niets mee op. Oncode-PACT wil oplossingen bieden voor deze problemen.

Patiënten in het lab

Oncode-PACT heeft de ambitie om nieuwe en aantoonbaar effectieve kankermedicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen. De medische noodzaak is groot, want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in ons land. Alain Kummer, Managing Director Oncode Institute en voorzitter Oncode-PACT, legt uit: 'Oncode-PACT plaatst de patiënt centraal in de hele keten van geneesmiddelontwikkeling. In de huidige situatie staat het preklinische ontwikkelproces nog onvoldoende in verbinding met de klinische praktijk en komt de patiënt pas veel te laat in beeld. Door patiëntgegevens en weefsels van patiënten al vroeg in het ontwikkelproces in te zetten - met behulp van organoïd-technologie en kunstmatige intelligentie - kan veel eerder in het proces en met meer zekerheid worden beoordeeld of een mogelijk geneesmiddel al dan niet effectief en veilig is. Bovendien zal hiermee de inzet van dierproeven verkleind kunnen worden.' Oncode-PACT brengt de patiënt op deze manier het lab in. Hiermee wordt de kans dat kandidaat-geneesmiddelen in grootschalige klinische studies alsnog afvallen kleiner. Met de aanpak die Oncode-PACT voor ogen heeft, is al vóórdat het klinisch onderzoek start duidelijk in welke groep patiënten de grootste effectiviteit te verwachten is en onder welke  omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk om de belangrijke fase van klinisch onderzoek gerichter, kleinschaliger en sneller aan te pakken.

Groot marktpotentieel voor kankergeneesmiddelen

Kummer vervolgt: 'De wereldwijde verkoop van innovatieve kankergeneesmiddelen en contractonderzoek voor medicijnontwikkeling zijn enorme economische kansen voor Nederland. Nederlandse kennisinstellingen en (MKB)bedrijven zullen toegang krijgen tot de expertise en faciliteiten om sneller en effectiever het preklinische ontwikkelproces te doorlopen. Hiermee creëert Oncode-PACT nieuwe bedrijvigheid, kennis en technologie in medicijnontwikkeling en contractonderzoek, versterkt het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en ontwikkelt effectieve en betaalbare behandelingen van kanker.'

Impact op patiënten

De manier van werken binnen Oncode-PACT zorgt ervoor dat patiënten zo vroeg mogelijk en beter geholpen kunnen worden. Dankzij deze nieuwe manier van geneesmiddelenontwikkeling, is het in de toekomst in een veel eerder stadium van iemands ziekteproces mogelijk om een behandeling op maat te bieden en daarmee het verschil te maken. 

Platform

IKNL draagt binnen Oncode-PACT bij aan de ontwikkeling van een technologisch platform voor preklinisch en vroeg-klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Geraldine Vink, vanuit IKNL betrokken bij Oncode-PACT en daarnaast programmaleider van het darmkanker onderzoekscohort PLCRC, licht toe: ‘Binnen de oncologie hebben we heel veel gegevens beschikbaar. In data die is verwerkt in de Nederlandse Kankerregistratie, in cohorten zoals PLCRC en in andere databronnen. Ook is er materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van weefsel en bloed. Al die gegevens willen we zo optimaal mogelijk inzetten. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke patiënten goed reageren op bepaalde medicijnen. Of om onderzoek te doen naar de kenmerken van een bepaalde groep patiënten: waarin onderscheiden zij zich van andere patiënten? Het snel “real-time” verkrijgen van de noodzakelijke klinische gegevens van patiënten is een uitdaging. Maar met de gegevens en het onderzoek kunnen we al lerend de juiste patiënten voor het juiste onderzoek selecteren, binnen de juridische kaders die daarvoor gelden. Vanuit het platform werken we aan het invullen van deze ambities.'

Over Oncode-PACT

Oncode-PACT is een uniek landelijk consortium van publieke en private partners, waarbij Oncode Institute penvoerder is. Binnen Oncode-PACT werken onderzoekers, oncologen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om betere en betaalbare kankermedicijnen sneller te ontwikkelen. Hierbij vindt er nauwe afstemming plaats met het ministerie van EZK (indiener) en het ministerie van VWS. Naast de voorziene eigen investering van de Oncode-PACT partners is er een bijdrage gevraagd aan het Nationaal Groeifonds om het nationale plan te kunnen realiseren.
 

Gerelateerde projecten

Oncode Accelerator (Preclinical Accelerator for Cancer Treatments)

De ontwikkeling van kankerbehandelingen is een risicovol, duur en tijdrovend proces. Ook het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen duurt gemiddeld 15 jaar. Daarnaast zijn nieuwe behandelingen vaak slechts effectief in een subgroep van de beoogde patiëntenpopulatie. De manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen moet daarom dringend versnellen en verbeteren. Dit is waar in het project 'Oncode Accelerator' aan wordt gewerkt.

lees verder
Gerelateerd nieuws

Samen beslissen over adjuvante chemotherapie bij stadium II en III darmkanker

Kwaliteit van leven bij adjuvante chemotherapie

De kwaliteit van leven is bij stadium II en III darmkankerpatiënten met adjuvante chemotherapie iets lager (0,04 op de Health Utility schaal) dan bij stadium II en III darmkankerpatiënten die geen adjuvante chemotherapie kregen na operatie. Het is één van de uitkomsten van het kosteneffectiviteitsonderzoek naar de behandeling van darmkankerpatiënten van Gabrielle Jongeneel, dat januari 2021 is gepubliceerd in The International Journal of Cancer.

lees verder

Chemotherapie bij dikkedarmkanker leidt vaak tot langdurige neuropathie

pijnlijke voeten

Patiënten met dikkedarmkanker die behandeld zijn met chemotherapie kunnen tot twee jaar na diagnose symptomen hebben van perifere, sensorische en motorische neuropathie. Vaak gaat het hierbij om tintelingen en verdoofdheid in tenen of voeten met impact op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dat blijkt uit onderzoek van Cynthia Bonhof (CoRPS, Tilburg University) en collega’s. Volgens de onderzoekers is het cruciaal dat patiënten hierover worden geïnformeerd. Ook zouden artsen passende ondersteuning kunnen aanbieden.

lees verder