groep vrouwelijke zorgprofessionals in overleg aan een tafel

Gegevensset MDO: de basisset voor elk multidisciplinair overleg

Binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt hard gewerkt aan standaarden voor eenmalige registratie voor meervoudig gebruik. Zoals een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal multidisciplinair overleg (mdo): dat is de Gegevensset MDO. Ziekenhuizen kunnen deze landelijke basisset in hun eigen epd inbouwen. Voor de verschillende mdo’s kunnen ze die aanvullen met de relevante tumorspecifieke informatie. De Gegevensset MDO Aanmelding en Verslag, zoals de set voluit heet, is een coproductie van IKNL met het project Data Delen Midden Nederland (DDMN) van Oncomid.

Tijdwinst en hogere kwaliteit

De Gegevensset MDO bestaat voor grofweg tweederde uit items uit de GOA (Gegevensset Oncologie Algemeen), aangevuld met informatie die van belang is voor een goed georganiseerd mdo, zoals de naam van de aanmelder, de vraagstelling en het mdo-verslag. Implementatie van de gegevensset zorgt voor tijdwinst en hogere kwaliteit van gegevens. Handmatig gegevens verzamelen voor een aanmelding behoort dan tot het verleden omdat dit straks geautomatiseerd kan. Bovendien kunnen alle deelnemers aan het mdo de informatie voorafgaand aan- en tijdens het mdo inzien.

Samenwerking voor één algemene set

Marieke Vissers en Roos van Eijk van het team Connected Care van UMC Utrecht werkten ruim een jaar aan de totstandkoming van de gegevensset samen met Lonneke Vermeulen (Klinisch Informaticus bij IKNL) en Michael van der Zel (UMCG) van het programma Regionale oncologienetwerken. 'Om het mdo-proces beter te ondersteunen, met name de aanmelding en de verslaglegging, wilden we een standaard gegevensset voor het regionale mdo ontwikkelen die landelijk bruikbaar is', aldus Marieke Visser. 'Elk ziekenhuis moet de set kunnen implementeren, ongeacht het epd waarmee het werkt.' Roos van Eijk vertelt hoe ze dit aanpakten: 'We hebben alle beschikbare landelijke en lokale aanmeld- en verslagformulieren naast elkaar gelegd en gekeken welke overeenkomsten er waren. Als uitgangspunt namen we de items uit de aanmelding en het verslag van de regionale mdo’s van urologie, gynaecologie, upper GI en HPB binnen Oncomid. Vervolgens hebben we de items geselecteerd die echt nodig zijn om een mdo te voeren.' Na veel overleggen met zorgprofessionals en flink wat knopen doorhakken, kwamen ze tot consensus: één algemene set voor het regionale mdo.

Landelijk gedragen

Om ervoor te zorgen dat deze set ook een landelijk gedragen gegevensset wordt, stemden Lonneke Vermeulen en Michael van der Zel hem af met de GOA en de Blauwdruk Optimaal MDO, ontwikkeld vanuit Radboudumc met het thema Passend Behandelplan van het programma Naar Regionale Oncologienetwerken. In de blauwdruk, een praktisch hulpmiddel met stappenplannen en voorbeelden om tot een efficiënt en effectief mdo te komen, staat wat er minimaal allemaal in een mdo moet zitten. Lonneke Vermeulen: 'Samen met de mensen van het thema Gegevenssets oncologie kwamen we tot een generieke set die aangevuld kan worden met tumorspecifieke items. Deze set legden we voor aan de projectleiders en linking pins van de thema’s Gegevenssets oncologie en Digitale uitwisseling met de vraag: willen jullie met jullie artsen bespreken of dit de generieke basis is? Vanuit het veld kwamen vervolgens nog wensen naar voren, bijvoorbeeld de wens om onderscheid te kunnen maken tussen een lokaal, regionaal en landelijk mdo.'

Gegevens rechtstreeks uit epd

Het eindresultaat is de generieke Gegevensset MDO. Door deze basisset aan te vullen met tumorspecifieke informatie naar keuze, waar mogelijk uit de tumorspecifieke gegevenssets die door Gegevenssets oncologie zijn ontwikkeld, kan iedere tumorwerkgroep of netwerk specifieke gegevenssets samenstellen die de eigen mdo’s optimaal ondersteunen. Ook zorgden Vermeulen en Van der Zel ervoor dat de gegevens uit de set ‘gemapt’ werden met zorginformatiebouwstenen, zibs. Daardoor is het mogelijk om relevante gegevens voor het mdo rechtstreeks uit het elektronisch patiëntdossier (epd) te halen, mits deze gegevens gestandaardiseerd zijn vastgelegd in het zorgproces volgens de principes van Registratie aan de bron.

Vervolg

De Gegevensset MDO is inmiddels geïmplementeerd bij de zes ziekenhuizen van Oncomid die deelnemen aan DDMN. Het technisch testen vanuit de verschillende epd’s is begonnen. In januari wordt de nieuwe inrichting van systemen aan gebruikers voorlgelegd. De hoop is dat in de loop van het eerste kwartaal voor het eerst op deze manier een mdo uitgevoerd kan worden voor urologische oncologie.

Meer info?

Het document met handvatten voor implementatie van de Gegevensset MDO is hier te vinden. Hierin staat ook hoe andere ziekenhuizen hun voordeel kunnen doen met de implementaties in regio Oncomid. Een belangrijke bouwsteen om te komen tot een eenduidige gestandaardiseerde gegevensset voor het mdo is de dataspecificatie. Deze is hier te downloaden.

Medewerkers

Lonneke Vermeulen

klinisch informaticus

lees verder
Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Geslaagde demonstratie van idee om gegevens te delen in de palliatieve fase

handen vrouwelijke zorgprofessional op laptop

Verschillende zorgprofessionals uit eerste, tweede en derde lijn, een vertegenwoordiger van Patiëntenfederatie Nederland, evenals diverse leveranciers van zorginformatiesystemen, medewerkers van Nictiz, VWS en andere geïnteresseerden kwamen allemaal begin juni bijeen. Onder de bezielende leiding van dr. Manon Boddaert kregen zij een demonstratie door de projectgroep ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’. Hierin werd de haalbaarheid aangetoond van een concept waarmee steeds de meest actueel vastgelegde wensen en behandelgrenzen van patiënten in de palliatieve fase digitaal met elkaar gedeeld kunnen worden.

lees verder