oudere vrouw in sportkleding op rots

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg bereikt de poolcirkel

De in 2018 herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg’ maakt internationaal carrière. Door de Engelse vertaling van de richtlijn hebben ook andere landen interesse gekregen. Een vertaling in het Italiaans is onderweg, een Deense vertaling is in de eindfase en vorige week verscheen een bewerking van de richtlijn in het Fins.

De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe delen we onze tijd in en wat vinden we belangrijk? Als je ernstig ziek bent kun je daar anders tegenaan gaan kijken. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene versie praktischer in gebruik, onder meer door de heldere opmaak en de concrete handvatten. Verder is de richtlijn waar mogelijk evidence based. De patiëntensamenvatting van de richtlijn staat ook online.

Leerstoel

Aan de herziening van de richtlijn is destijds een kleine twee jaar gewerkt door gemandateerde werkgroepleden van patiëntorganisaties en beroepsverenigingen NPV, V&VN, NHG, NIP, Verenso, NVALT, Palliactief, VPTZ, VGVZ en NFK (optredend mede namens de Patiëntenfederatie). De voorzitter van deze richtlijn was prof. dr. Carlo Leget, die sinds 2018 de bijzondere leerstoel ‘Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht bekleedt. Deze leerstoel is ingesteld door IKNL, in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) omdat er nog weinig kennis was over de omvang en de impact van zingevingsvraagstukken in de laatste levensfase, terwijl zingeving een belangrijke component is van goede palliatieve zorg. Het is bemoedigend te merken dat er ook in het buitenland steeds meer aandacht is voor een goede richtlijn voor deze zorg. De richtlijn helpt en stimuleert zorgverleners om alert(er) te zijn op im- en expliciete hulproepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en biedt een passende manier om ermee om te gaan.

Meer informatie

Meer informatie en onderwijsmateriaal over zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is ook de vinden op Palliaweb.

Gerelateerd

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder