oudere vrouw in sportkleding op rots

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg bereikt de poolcirkel

De in 2018 herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg’ maakt internationaal carrière. Door de Engelse vertaling van de richtlijn hebben ook andere landen interesse gekregen. Een vertaling in het Italiaans is onderweg, een Deense vertaling is in de eindfase en vorige week verscheen een bewerking van de richtlijn in het Fins.

De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe delen we onze tijd in en wat vinden we belangrijk? Als je ernstig ziek bent kun je daar anders tegenaan gaan kijken. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene versie praktischer in gebruik, onder meer door de heldere opmaak en de concrete handvatten. Verder is de richtlijn waar mogelijk evidence based. De patiëntensamenvatting van de richtlijn staat ook online.

Leerstoel

Aan de herziening van de richtlijn is destijds een kleine twee jaar gewerkt door gemandateerde werkgroepleden van patiëntorganisaties en beroepsverenigingen NPV, V&VN, NHG, NIP, Verenso, NVALT, Palliactief, VPTZ, VGVZ en NFK (optredend mede namens de Patiëntenfederatie). De voorzitter van deze richtlijn was prof. dr. Carlo Leget, die sinds 2018 de bijzondere leerstoel ‘Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht bekleedt. Deze leerstoel is ingesteld door IKNL, in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) omdat er nog weinig kennis was over de omvang en de impact van zingevingsvraagstukken in de laatste levensfase, terwijl zingeving een belangrijke component is van goede palliatieve zorg. Het is bemoedigend te merken dat er ook in het buitenland steeds meer aandacht is voor een goede richtlijn voor deze zorg. De richtlijn helpt en stimuleert zorgverleners om alert(er) te zijn op im- en expliciete hulproepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en biedt een passende manier om ermee om te gaan.

Meer informatie

Meer informatie en onderwijsmateriaal over zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is ook de vinden op Palliaweb.

Gerelateerd

Help ons de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren!

De kerncijfers palliatieve zorg op Palliaweb maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. Hiermee voorzien we in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting leveren de kerncijfers een bijdrage aan bewustwording, beleidsontwikkeling en verbetering van kwaliteit van zorg. Om hier een beter beeld van te krijgen willen we graag uw mening horen over de kerncijfers palliatieve zorg.

lees verder

Ondersteun zorgprofessionals bij emotionele impact rond het verlenen van palliatieve zorg

groepsgesprek

Artsen en verpleegkundigen ervaren de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg als groot. Het is intensief en vraagt veel van de zorgprofessional. Tegelijkertijd geeft het verlenen van palliatieve zorg veel voldoening. Je wordt je bewuster van wat belangrijk is in het leven en vaak leidt het tot persoonlijke groei. Dit vertelden zorgprofessionals die hun ervaringen rond het verlenen van palliatieve zorg deelden ten behoeve van het onderzoek van Anne-Floor Dijxhoorn en collega’s. De resultaten uit dit onderzoek onderschrijven het belang van een brede benadering in de aandacht voor de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg.

lees verder