vrouw duwt man in rolstoel over brug

Informatie mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase voortaan op Palliaweb

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de mantelzorger. Tot voor kort was hiervoor de richtlijn Mantelzorg (versie 2.0) uit 2009 van kracht. Na een verkenning in het veld is er door de Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg* besloten dat deze richtlijn op Pallialine niet meer wordt herzien. In plaats van een herziene richtlijn Mantelzorg wordt verwezen naar een nieuwe themapagina op Palliaweb over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, waarin zorgverleners alle ondersteunende informatie en hulpmiddelen voor mantelzorgers kunnen vinden.

De agendacommissie besloot tot het overzetten van de richtlijn naar informatie op de themapagina ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ op Palliaweb, omdat er heel veel instrumenten op dit vlak recent zijn ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, maar ook aan praktische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten om de belasting van de mantelzorgers te inventariseren. Ook zijn er toolkits en methodieken te vinden om uit te reiken aan de mantelzorgers. De themapagina is bedoeld voor zorgverleners en bundelt de informatie en middelen die er zijn op het gebied van mantelzorg in de palliatieve fase op één pagina, zodat deze makkelijk vindbaar zijn.

* De Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit een gemandateerde vertegenwoordiging van NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, de federatie KNMG zijnde Verenso, de bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangesloten wetenschappelijke verenigingen en de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Gerelateerd

Start commentaarfase richtlijn ‘Obstipatie in de palliatieve fase’

man vermoeid op bed

Op donderdag 16 september is de richtlijn obstipatie in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 31 oktober de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

lees verder

Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD

laptop longfoto

De herziene richtlijn ‘Palliatieve zorg bij COPD’ is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. De multidisciplinaire werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld, heeft deze gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt het een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

lees verder