vrouw duwt man in rolstoel over brug

Informatie mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase voortaan op Palliaweb

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de mantelzorger. Tot voor kort was hiervoor de richtlijn Mantelzorg (versie 2.0) uit 2009 van kracht. Na een verkenning in het veld is er door de Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg* besloten dat deze richtlijn op Pallialine niet meer wordt herzien. In plaats van een herziene richtlijn Mantelzorg wordt verwezen naar een nieuwe themapagina op Palliaweb over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, waarin zorgverleners alle ondersteunende informatie en hulpmiddelen voor mantelzorgers kunnen vinden.

De agendacommissie besloot tot het overzetten van de richtlijn naar informatie op de themapagina ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ op Palliaweb, omdat er heel veel instrumenten op dit vlak recent zijn ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, maar ook aan praktische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten om de belasting van de mantelzorgers te inventariseren. Ook zijn er toolkits en methodieken te vinden om uit te reiken aan de mantelzorgers. De themapagina is bedoeld voor zorgverleners en bundelt de informatie en middelen die er zijn op het gebied van mantelzorg in de palliatieve fase op één pagina, zodat deze makkelijk vindbaar zijn.

* De Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit een gemandateerde vertegenwoordiging van NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, de federatie KNMG zijnde Verenso, de bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangesloten wetenschappelijke verenigingen en de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder