vrouw duwt man in rolstoel over brug

Informatie mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase voortaan op Palliaweb

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de mantelzorger. Tot voor kort was hiervoor de richtlijn Mantelzorg (versie 2.0) uit 2009 van kracht. Na een verkenning in het veld is er door de Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg* besloten dat deze richtlijn op Pallialine niet meer wordt herzien. In plaats van een herziene richtlijn Mantelzorg wordt verwezen naar een nieuwe themapagina op Palliaweb over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, waarin zorgverleners alle ondersteunende informatie en hulpmiddelen voor mantelzorgers kunnen vinden.

De agendacommissie besloot tot het overzetten van de richtlijn naar informatie op de themapagina ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ op Palliaweb, omdat er heel veel instrumenten op dit vlak recent zijn ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, maar ook aan praktische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten om de belasting van de mantelzorgers te inventariseren. Ook zijn er toolkits en methodieken te vinden om uit te reiken aan de mantelzorgers. De themapagina is bedoeld voor zorgverleners en bundelt de informatie en middelen die er zijn op het gebied van mantelzorg in de palliatieve fase op één pagina, zodat deze makkelijk vindbaar zijn.

* De Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit een gemandateerde vertegenwoordiging van NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, de federatie KNMG zijnde Verenso, de bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangesloten wetenschappelijke verenigingen en de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Gerelateerd

Streefnormen voor goede palliatieve zorg vastgesteld door koppeling van databronnen

Begeleiding bij stervende echtgenoot

Een recente studie bracht in kaart welke ziekenhuiszorg mensen ontvingen die overleden aan een aandoening die relevant is voor palliatieve zorg, en op welke plaats ze uiteindelijk overleden. Daarnaast keek het team van onderzoekers, waaronder NIVEL-onderzoeker Mariska Oosterveld en IKNL’er Manon Boddaert, wat de variatie was tussen verschillende regio’s. Hun resultaten verschenen in het tijdschrift BMC Palliative Care. Het team formuleerde op basis van de resultaten best-practice streefnormen voor goede palliatieve zorg.

lees verder

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder