man met middelbare leeftijd

BlaZIB-studie biedt inzicht in zorg voor patiënten met blaaskanker in Nederland

November 2017 is de BlaZIB-studie officieel van start gegaan met het includeren van blaaskanker patiënten. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de stand van zaken van de blaaskankerzorg in Nederland met behulp van data uit de dagelijkse, klinische praktijk en knelpunten en verbeterpunten op te sporen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de blaaskankerzorg in Nederland. De uitkomsten van deze studie zullen naar verwachting ook aanknopingspunten bieden voor betere blaaskankerzorg elders in Europa.

Ondanks aanbevelingen in Europese richtlijnen, bestaat er in de klinische praktijk nog altijd grote variatie in toegepaste diagnostiek en behandelingen van blaaskanker. Deze variatie kan de uitkomsten van behandeling van deze patiënten beïnvloeden, inclusief complicaties, progressie en terugkeer van de ziekte, overleving en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het ontbreken van gedetailleerde klinische gegevens en data over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven belemmeren een uitgebreide evaluatie van de blaaskankerzorg.

Klinische data

BlaZIB is een landelijke cohortstudie, waarin alle patiënten worden geïncludeerd die tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 nieuw zijn gediagnosticeerd met hoogrisico niet-spierinvasieve blaaskanker (HR-NMIBC; Tis en/of T1, N0, M0/x) of niet-uitgezaaide spierinvasieve blaaskanker (MIBC; T2, N0/x-3, M0/x). Van deze patiënten worden uitgebreide klinische data verzameld over patiënt- en tumorkenmerken, diagnose, behandeling en follow-up tot twee jaar na de diagnose.

De gebruikte klinische data zijn afkomstig uit de patiëntendossiers van de deelnemende ziekenhuizen en worden verzameld door datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Nieuw gediagnosticeerde patiënten met blaaskanker worden geïdentificeerd via notificaties van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Patiëntgerapporteerde uitkomsten

Daarnaast krijgt een deel van de patiënten het verzoek om vragenlijsten in te vullen over hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven kort na de diagnose en vervolgens na 6, 12 en 24 maanden. In de vragenlijst zijn zes andere, gestandaardiseerde vragenlijsten opgenomen (SCQ Comorbidity score, EQ-5D-5 L, EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-BLM30, EORTC-QLQ-NMIBC24 en BCI).

Op het moment dat deze publicatie verscheen in Bio Med Central Cancer waren er inmiddels meer dan 4.700 patiënten geregistreerd en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot circa 6.000 patiënten. Tot dusver hebben 1.500 patiënten de eerste vragenlijst ingevuld. De verwachting is dat dit aantal nog licht zal toenemen.

Resumerend

De resultaten van deze observationele studie zullen bijdragen aan veranderingen in de klinische praktijk en/of aanpassingen van richtlijnen en mogelijk ook de agenda bepalen voor nieuwe onderzoeksvragen om de zorg voor patiënten met blaaskanker verbeteren. Vanwege de omvang van de studie, zowel in aantal patiënten als data, kan deze studie inzicht geven in diverse aspecten van de blaaskankerzorg en diverse onderzoeksvragen beantwoorden.

Een ander sterk punt van de BlaZIB-studie is dat het geen op zichzelf staand onderzoek is, maar een stap voorwaarts naar continue monitoring van de kwaliteit van de blaaskankerzorg. Hoewel de studie plaatsvindt in Nederland, verwachten de onderzoekers dat de uitkomsten van dit onderzoek ook relevant zullen zijn voor andere landen.

Gerelateerd nieuws

Lagere sterfte bij hoger aantal radicale cystectomieën in een ziekenhuis

Wat is het minimale aantal blaasverwijderingen bij blaaskanker (radicale cystectomieën) dat een ziekenhuis zou moeten uitvoeren? Daarover bestaat discussie, zowel binnen Europa als binnen Nederland. De 'BlaaskankerZorg in Beeld' studiegroep (BlaZIB) onderzocht de relatie tussen ziekenhuisvolume en postoperatieve sterfte. Een aantal van meer dan dertig radicale cystectomieën per jaar in een ziekenhuis was gerelateerd aan een lagere sterfte. De laagste risico's op postoperatieve mortaliteit werden waargenomen bij de ziekenhuizen met de hoogste behandelvolumes.

lees verder

ProBCI observationeel en interventieonderzoek blaaskanker breidt uit

ProBCI

ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur) bestaat uit een infrastructuur, waarin multidisciplinaire data van patiënten met blaaskanker, een biobank en patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn samengebracht. Doel is klinisch, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren om de prognose en kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker te verbeteren. Om de mogelijkheden van ProBCI optimaal te benutten, wordt deze infrastructuur de komende tijd verder uitgebreid over extra ziekenhuizen.

lees verder