man met middelbare leeftijd

BlaZIB-studie biedt inzicht in zorg voor patiënten met blaaskanker in Nederland

November 2017 is de BlaZIB-studie officieel van start gegaan met het includeren van blaaskanker patiënten. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de stand van zaken van de blaaskankerzorg in Nederland met behulp van data uit de dagelijkse, klinische praktijk en knelpunten en verbeterpunten op te sporen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de blaaskankerzorg in Nederland. De uitkomsten van deze studie zullen naar verwachting ook aanknopingspunten bieden voor betere blaaskankerzorg elders in Europa.

Ondanks aanbevelingen in Europese richtlijnen, bestaat er in de klinische praktijk nog altijd grote variatie in toegepaste diagnostiek en behandelingen van blaaskanker. Deze variatie kan de uitkomsten van behandeling van deze patiënten beïnvloeden, inclusief complicaties, progressie en terugkeer van de ziekte, overleving en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het ontbreken van gedetailleerde klinische gegevens en data over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven belemmeren een uitgebreide evaluatie van de blaaskankerzorg.

Klinische data

BlaZIB is een landelijke cohortstudie, waarin alle patiënten worden geïncludeerd die tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 nieuw zijn gediagnosticeerd met hoogrisico niet-spierinvasieve blaaskanker (HR-NMIBC; Tis en/of T1, N0, M0/x) of niet-uitgezaaide spierinvasieve blaaskanker (MIBC; T2, N0/x-3, M0/x). Van deze patiënten worden uitgebreide klinische data verzameld over patiënt- en tumorkenmerken, diagnose, behandeling en follow-up tot twee jaar na de diagnose.

De gebruikte klinische data zijn afkomstig uit de patiëntendossiers van de deelnemende ziekenhuizen en worden verzameld door datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Nieuw gediagnosticeerde patiënten met blaaskanker worden geïdentificeerd via notificaties van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Patiëntgerapporteerde uitkomsten

Daarnaast krijgt een deel van de patiënten het verzoek om vragenlijsten in te vullen over hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven kort na de diagnose en vervolgens na 6, 12 en 24 maanden. In de vragenlijst zijn zes andere, gestandaardiseerde vragenlijsten opgenomen (SCQ Comorbidity score, EQ-5D-5 L, EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-BLM30, EORTC-QLQ-NMIBC24 en BCI).

Op het moment dat deze publicatie verscheen in Bio Med Central Cancer waren er inmiddels meer dan 4.700 patiënten geregistreerd en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot circa 6.000 patiënten. Tot dusver hebben 1.500 patiënten de eerste vragenlijst ingevuld. De verwachting is dat dit aantal nog licht zal toenemen.

Resumerend

De resultaten van deze observationele studie zullen bijdragen aan veranderingen in de klinische praktijk en/of aanpassingen van richtlijnen en mogelijk ook de agenda bepalen voor nieuwe onderzoeksvragen om de zorg voor patiënten met blaaskanker verbeteren. Vanwege de omvang van de studie, zowel in aantal patiënten als data, kan deze studie inzicht geven in diverse aspecten van de blaaskankerzorg en diverse onderzoeksvragen beantwoorden.

Een ander sterk punt van de BlaZIB-studie is dat het geen op zichzelf staand onderzoek is, maar een stap voorwaarts naar continue monitoring van de kwaliteit van de blaaskankerzorg. Hoewel de studie plaatsvindt in Nederland, verwachten de onderzoekers dat de uitkomsten van dit onderzoek ook relevant zullen zijn voor andere landen.

Gerelateerd nieuws

Veel ruimte voor verbetering in toepassing neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker

Arm vrouw met infuus chemotherapie

Uit onderzoek blijkt dat er grote ziekenhuisvariatie bestaat in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Dit lijkt impact te hebben op de overleving van de patiënt. De variatie kan voor een deel worden gereduceerd door betere naleving van de richtlijnen voor patiënten met stadium T3-4a blaaskanker en door kritische herevaluatie van de richtlijnen op basis van toekomstig wetenschappelijk onderzoek voor patiënten met stadium T2 blaastumoren. De onderzoekers hopen dat de studie leidt tot meer eenduidig beleid.

lees verder

BlaZIB-studie afgerond: waardevolle inzichten voor blaaskankerzorg in Nederland

Mock-up van blaas in handen

Het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) is afgerond. Het doel van deze studie was inzicht geven in de kwaliteit van zorg in Nederland en deze - waar mogelijk - te verbeteren. Om dit te bereiken brachten onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling. Uit dit onderzoek kwamen veel relevante inzichten in de zorg voor blaaskankerpatiënten. Deze zijn inmiddels gedeeld met zowel de wetenschappelijke verenigingen die bij de blaaskankerzorg zijn betrokken als de deelnemende patiënten (en hun naasten).

lees verder