IKNL verzorgt drie presentaties tijdens 12th Dutch Hematology Congress

In Congrescentrum Papendal in Arnhem wordt van 24 tot en met 26 januari 2018 het 12th Dutch Hematology Congress gehouden. De eerste dag (24 januari) vindt tevens het 7e Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie plaats. IKNL-onderzoekers dr. Avinash Dinmohamed en dr. Mirian Brink verzorgen drie presentaties op basis van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het Hemato-oncologieregister van de NKR. De organisatie van dit symposium wordt verzorgd door Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON). 

Klassieke haarcelleukemie
De eerste presentatie van Avinash Dinmohamed gaat over een landelijke studie (1989-2015), waaruit blijkt dat patiënten met haarcelleukemie in Nederland binnen twee tot vier jaar na diagnose een hoge relatieve overleving bereiken. Haarcelleukemie is een zeer zeldzame maligniteit (chronische B-cel lymfoproliferatieve stoornis) die wordt gekenmerkt door een typische morfologie van kleine lymfocyten met haarachtige cytoplasmatische projecties. Tot dusver ontbraken population-based onderzoeken naar de incidentie, behandeling en relatieve overleving van deze patiënten.

  • Survival reaches a plateau in classic hairy cell leukemia (HCL): a comprehensive, nationwide, population-based study on incidence, primary treatment and relative survival among 1,505 patients diagnosed in the Netherlands, 1989-2015

Diffuus grootcellig B-cel-lymfoom
In de tweede presentatie ligt de focus op een studie met NKR-data aan de hand waarvan Avinash Dinmohamed aantoont dat er tussen 2008 en 2015 een significante verbetering is opgetreden in de relatieve overleving van oudere patiënten (80-84 jaar) met diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL). Uit multivariabele analyses van IKNL blijkt dat deze verbetering primair is toe te schrijven aan behandeling met rituximab-bevattende chemotherapie. Bij patiënten van 85 jaar en ouder is deze verbetering niet geconstateerd. Dit ligt waarschijnlijk aan het minder frequent gebruiken of het ontbreken van rituximab in de chemotherapieschema’s bij patiënten boven 85 jaar.

  • Treatment and relative survival in very elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) in the Netherlands, 1989-2015

Multipel myeloom
Mirian Brink gaat in haar presentatie in op de diagnostiek, behandeling en overleving van patiënten met multipel myeloom (de ziekte van Kahler). Circa 70% van de patiënten met deze ziekte in de leeftijd van 18 tot 65 jaar wordt cytogenetisch getest. Hoewel de responsratio's vergelijkbaar waren voor patiënten zónder een cytogenetische test en patiënten uit de standaard- en hoog-risicogroepen, was de progressievrije overleving het hoogste in de standaardrisicogroep. Verder blijkt dat patiënten zónder cytogenetische test de slechtste uitkomsten vertonen. Een plausibele verklaring hiervoor zou de slechtere klinische toestand van deze patiënten kunnen zijn bij diagnose.

  • When performance of cytogenetics matters: a population-based study in the Netherlands on newly diagnosed multiple myeloma patients

Verpleegkundig symposium SIG Hematologie
Het programma van het verpleegkundig symposium (woensdag 24 januari) bestaat uit een groot aantal presentaties verdeeld over vier sessies met onderwerpen als precisiemedicatie in de hematologie, nieuwe middelen bij de behandeling van multiple myeloom, gebruik van breedspectrum antibiotica bij neutropenie en poliklinische procedure bij allogene stamceltransplantatie. 

Gerelateerd nieuws

Studies met NKR-data op Dutch Hematology Congress

Op het 14e Dutch Hematology Congress werden een aantal studies gepresenteerd op basis van NKR-data. Uit studies naar CML, PCNSL en cHL blijkt dat behandelplannen die betere perspectieven bieden voor jongere patiëntgroepen niet altijd betere resultaten opleveren voor oudere patiëntgroepen. Onderzoek naar FL wijst erop dat patiënten die eerder kanker gehad hebben, meer kans hebben op tweede primaire maligniteiten. Een laatste onderzoek biedt inzichten over prognosticatie en eerstelijnsbehandeling bij CLL. In dit artikel vindt u details over deze vijf onderzoeken.

lees verder

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder