Circa één op vijf overlevenden heeft financiële problemen na kanker

Circa één op vijf overlevenden van kanker heeft of krijgt na de behandeling te maken met verlies van betaald werk en/of financiële problemen die verder reiken dan extra gemaakte zorgkosten. Aangezien dergelijke problemen niet alleen impact hebben op de kwaliteit van leven, maar ook de naleving van aanwijzingen van artsen kunnen beïnvloeden, is het belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van deze problemen bij bepaalde risicogroepen. Volgens Alison Pearce en collega’s kunnen effectieve interventies als onderdeel van de standaard (na)zorg, zoals hulp bij het (her)vinden van betaald werk, bijdragen aan het verminderen van deze problemen.

In deze studie is de relatie tussen werkgelegenheid (wel of geen betaald werk) en financiële problemen bij overlevenden van kanker onderzocht door de prevalentie en samenhang van deze problematiek te bestuderen. De onderzoekers voerden secundaire analyses uit met gegevens van een subgroep deelnemers uit de PROFIFILES-registratie (Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-term Evaluation of Survivorship). Profiles is het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld.

Opzet en resultaten

In totaal werden 2.931 deelnemers met verschillende kankersoorten opgenomen in de analyse. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 55 jaar (bereik 18 tot 65 jaar). Bijna de helft (49%) van de deelnemers had op het moment van de enquête betaald werk en 22% rapporteerde financiële problemen. Personen zonder werk liepen een groter risico op financiële problemen (27% versus 16%) en dit aandeel bleef gelijk naargelang de tijd die verstrekken was sinds de diagnose.

De kans dat financiële problemen werden gemeld, was groter bij personen met de volgende kenmerken: man, jongere in vergelijking met ouderen patiënten, ongehuwd, laaggeschoold, lage sociaaleconomische status of ontbreken van een betaalde baan. Personen met een basaalcelcarcinoom hadden een lager risico op financiële problemen, terwijl degenen met een hematologische of colorectale kanker het grootste risico hadden op financiële problemen.

Conclusie en aanbevelingen

Alison Pearce (University of Technology Sydney) en collega’s concluderen dat financiële problemen een belangrijk neveneffect kunnen zijn van de behandeling van kanker en dat circa 20% van de overlevenden met deze problematiek te maken krijgt. Deze studie bevestigt dat extra kosten ten gevolge van de behandeling van kanker niet de enige oorzaak zijn van financiële problemen bij overlevenden; werkloosheid na kanker hangt ook samen met het ontstaan van dergelijke problemen.

Aangezien financiële problemen niet alleen de kwaliteit van leven verminderen, maar ook invloed kunnen hebben op het naleven van behandelaanwijzingen (dalende effectiviteit van de behandeling), is het belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de aanwezigheid van financiële problemen bij bepaalde risicogroepen en factoren die daarmee samenhangen. Implementatie van effectieve, multidisciplinaire interventies naar betaald werk, als onderdeel van standaard nazorg voor overlevenden van kanker, kunnen bijdragen aan het verminderen van financiële problemen bij deze mensen. Daarnaast kan gedacht worden aan een oncologisch spreekuur in de weekenden, zodat patiënten hun verplichtingen op hun werk kunnen nakomen.

Toekomstige studies

Aangezien deze studie gebaseerd is op gegevens van een subgroep deelnemers in PROFILES, stellen de onderzoekers voor om uitgebreidere, prospectieve studies te verrichten naar de relatie tussen kankersoorten, type behandeling, kankerstadium en de prevalentie van financiële problemen bij overlevenden. De onderzoekers tekenen verder aan dat de unieke structuur van het zorgstelsel, het arbeidsrecht en cultuur in Nederland een vergelijking met de situatie in andere landen kunnen verhinderen. Zelfs in landen met vergelijkbare gezondheidszorgstelsels kunnen verschillen en impact van kosten voor overlevenden aanzienlijk zijn; een effect dat toeneemt bij daling van inkomsten of verlies van betaald werk.

Gerelateerd nieuws

Organiseer ook een activiteit voor Wereldkankerdag 2023

Wereldkankerdag

Op zaterdag 4 februari 2023 is het weer Wereldkankerdag - de dag dat er over de hele wereld stil wordt gestaan bij de impact die kanker heeft op het leven van een patiënt en diens omgeving. Op dit moment leven er meer dan 830.000 mensen met en na kanker en deze groep wordt alleen maar groter. De impact op hun leven staat centraal op Wereldkankerdag 2023 met als thema: Betere kwaliteit van leven met en na kanker: waar vind je goede zorg? Ook uw organisatie kan meedoen aan Wereldkankerdag door een activiteit te organiseren voor patiënten. 

lees verder

Nieuwe online inspiratiesessies kanker en seksualiteit

Als zorgprofessional kan het soms best lastig zijn om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Kanker heeft invloed op de beleving van seksualiteit en intimiteit in een relatie. Voor veel mensen is het een lastig onderwerp. Daarom organiseert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een aantal gratis inspiratiesessies over kanker en seksualiteit.

lees verder