Taskforce Cancer Survivorship wil betere zorg realiseren voor ex-patiënten

Dinsdag 19 januari is de Taskforce Cancer Survivorship van start gegaan, een initiatief van een groep zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers en onderzoekers. Zij streven ernaar hun expertise en krachten te bundelen om de begeleiding en zorg voor mensen die leven met kanker en de gevolgen daarvan verder te verbeteren. Peter Huijgens, bestuursvoorzitter van IKNL, geeft 24 maart een toelichting op de plannen tijdens het 2e Nationale Kankeroverleverschap Symposium in de Jaarbeurs in Utrecht. “Er is een stortvloed aan initiatieven in het land. De volgende stap is dat er meer cohesie en focus nodig is op de hele belangrijke dingen. Daarom moeten we actie ondernemen.”

Steeds meer mensen overleven kanker als gevolg van verbeteringen in de oncologische zorg. Bijna tweederde van de patiënten die een oncologische behandeling kregen, is vijf jaar na diagnose nog in leven. De verwachting is dat dit aantal in 2022 met 35% is gestegen. Deze toename in de overleving is een fenomenaal succes, maar het plaatst zorgverleners ook weer voor nieuwe uitdagingen, zoals het monitoren op terugkeer van de ziekte en het behandelen van en omgaan met effecten die tijdens of direct na de behandeling of zelfs lang daarna optreden.

Kansen ter verbetering
In Nederland zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten en initiatieven ontwikkeld voor mensen die eerder zijn behandeld vanwege kanker. Desondanks zien zorgprofessionals nog volop kansen ter verbetering. Ex-patiënten krijgen bijvoorbeeld lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben. Daarom is er nog meer focus nodig op de zorgbehoeften van deze mensen kennisdeling en betere afstemming tussen de zorgverleners kunnen bijdragen aan verdere optimalisatie van de zorg.

De inzet van de Taskforce Cancer Survivorship is er op gericht initiatieven te verbinden die bijdragen aan verbetering van integrale zorg en continuïteit van deze zorg voor voor mensen die leven met kanker en de gevolgen daarvan. Het gaat hierbij om passende aandacht en zorg voor zowel fysieke, psychische, sociale als spirituele behoeften en klachten van (ex-)patiënten. Ook soepele overgangen in de zorgketen, bijvoorbeeld via nauwere samenwerking tussen zorgverleners in de eerste- en tweedelijn, bij de begeleiding van ex-patiënten krijgt hierbij aandacht.

Werkwijze en deelthema’s
De taskforce richt zich enerzijds op het realiseren van overzicht, kennisdeling en focus op zorgverlening aan ex-patiënten. Anderzijds werkt de taskforce aan implementaties van best practices en het opstellen van een onderzoeksagenda. De inspanningen zijn verdeeld over vier deelthema’s: 

  • Late effecten: vooral medisch, zoals kans om een recidief en nieuwe tumoren, hartfalen, osteoporose, etc.

  • Psychosociale en fysieke effecten: bijvoorbeeld problemen met omgaan met de ziekte kanker, angst, depressieve klachten, conditieverlies, etc.

  • Werk en werkhervatting; ex-patiënten ondervinden vaak problemen als ze na hun ziekte weer aan de het werk willen.

  • Organisatie van begeleiding en zorg: inventariseren en wegnemen van knelpunten in de organisatie van de begeleiding en zorg voor ex-patiënten na behandeling van kanker in Nederland.

Een plan van aanpak voor deze deelthema’s wordt momenteel voorbereid in subwerkgroepen. Waar mogelijk sluit de Taskforce Cancer Survivorship aan bij bestaande gremia, zoals de Taskforce Oncologie en het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie. Het initiatief wordt gefaciliteerd door IKNL.

Symposium Kankeroverleverschap
In de Jaarbeurs in Utrecht vindt 24 maart 2017 het 2e Nationale Kankeroverleverschap Symposium plaats. De organisatie van dit symposium is in handen van Quadia / Medical Meetings. 


Peter Huijgens (voorzitter IKNL) blikt terug op het symposium van vorig jaar: “We hebben een duidelijker beeld gekregen van de stortvloed aan initiatieven in het land om patiënten na hun behandeling te helpen om weer een beetje op de rails te komen. De volgende stap is dat er meer cohesie nodig is. We moeten meer gaan focussen op de hele belangrijke dingen… en de onbelangrijke dingen misschien even weglaten. We moeten actie gaan ondernemen.”

  • Meer informatie over de Taskforce Cancer Survivorship is verkrijgbaar bij Jeannette Hellendoorn, teamleider Oncologische zorg. j.hellendoorn@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Start implementatieproject Vast Aanspreekpunt Oncologie in de eerstelijnszorg

verpleegkundige met patient

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk, zo blijkt uit de uitvraag Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten organisaties (NFK). Om zorg binnen en buiten het ziekenhuis nog beter op elkaar af te stemmen is per 1 mei 2023 het project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie in de eerstelijnszorg gestart.

lees verder

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder