Regiorapportages geven impuls aan discussie over kwaliteit van zorg

Sinds najaar 2015 stelt IKNL vier tumorspecifieke regiorapportages beschikbaar aan ziekenhuizen. Het gaat om colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, endometriumcarcinoom en blaas/niercelcarcinoom. In deze regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden meer tumorspecifieke details in kaart gebracht. “Regiorapportages geven een stevige impuls tot discussie over de kwaliteit van de geleverde, oncologische zorg”, aldus uroloog Harm van Melick.

De inhoud van de regiorapportages wordt door IKNL ontwikkeld in samenwerking met een aantal medische professionals, zodat deze goed aansluiten op specifieke vragen binnen een ziekenhuis of regio. Nieuw aan de regiorapportages (ten opzichte van de eerdere ziekenhuisrapportages) is dat hiermee onderlinge discussie mogelijk is over de uitkomsten van de zorg. Door spiegelinformatie uit de NKR op regioniveau beschikbaar te stellen aan de ziekenhuizen, worden onderlinge verschillen in uitkomsten van zorg zichtbaar en bespreekbaar. Dit geeft een impuls tot kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg. 

Inventarisatie per regio
(Senior) adviseurs van IKNL hebben in elke regio een inventarisatie gemaakt welke ziekenhuizen behoefte hebben aan een of meer tumorspecifieke regiorapportages. Daarbij is tevens geïnventariseerd welke ziekenhuizen gegevens met elkaar willen vergelijken en bespreken. Het traject van bespreken van de rapportages verschilt dus per regio en is onder andere afhankelijk van de wensen binnen de verschillende regio’s, de planning van regionale bijeenkomsten en het vaststellen van de inhoud van de rapportages.

Recent is in een aantal regio’s een eerste (concept) rapportage gepresenteerd. Tijdens deze regionale tumorbijeenkomsten zijn niet alleen de cijfers besproken, maar ook vervolgafspraken gemaakt voor het specifieker in kaart brengen van de variatie van uitkomsten. De eerste reacties op de nieuwe werkwijze zijn positief. 

Discussie op hoger niveau
“De regiorapportage geeft ons precies wat we nodig hebben. Het tilt de discussie over de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau. Hiermee verbeteren we de zorg voor kankerpatiënten”, zegt uroloog Harm van Melick (St. Antonius Nieuwegein en voorzitter van de Tumorwerkgroep Urologie, regio Utrecht). 

Ernst Jan Spillenaar Bilgen, chirurg in Rijnstate en voorzitter van de GE-tumorwerkgroep in de regio Nijmegen, stelt dat de data pas interessant worden wanneer iedereen zijn data beschikbaar stelt tijdens een bijeenkomst van de IKNL werkgroep gastro-enterologie. “Op die manier kunnen we van elkaar leren. Alleen je eigen data beoordelen zal niet tot wezenlijke veranderingen leiden.” 

Verder merkt hij op: “De verdeling tussen M0-M1 is interessant; kennelijk is er verschil van inzicht of je een patiënt met stadium M1 wel of niet een resectie moet aandoen.” En “Het is interessant om naadlekkages onderling te vergelijken. Daarbij valt het op dat de percentages per jaar per centrum flink kunnen verschillen. Is dit het effect van lage aantallen? Of zijn er interventies gedaan in deze perioden? Dit is nuttig om te achterhalen. Als er een interventie is gedaan die tot verbetering of verslechtering heeft geleid, kunnen we daar onderling van leren”

Verbeterpunten
Tijdens de presentatie van de regiorapportages werden ook een aantal verbeterpunten genoemd. Deze aandachtspunten worden uiteraard meegenomen door IKNL om de rapportage verder te optimaliseren. Op verzoek van professionals ontwikkelt IKNL dit jaar meer tumorspecifieke rapportages.

  • Professionals en ziekenhuizen die belangstelling hebben voor deelname aan een of meer tumorspecifieke regiorapportages, kunnen contact op met Heidi van Doorne, coördinator regiorapportage of de senior-adviseur in hun regio.

Gerelateerd nieuws

Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn Wervelmetastasen

Een landelijk, multidisciplinair panel, bestaande uit clinici, verpleegkundige, patiëntenvertegenwoordiger, epidemioloog en een methodoloog, heeft een artikel gepubliceerd in Cancer Treatment Reviews over de Nederlandse richtlijn metastasen en hematologische maligniteiten in de wervelkolom (richtlijn Wervelmetastasen). De richtlijn biedt een actueel en beknopt overzicht van de diverse opties en kan worden gebruikt in de dagelijkse, klinische praktijk. Ook staan er aanbevelingen in voor implementatie en suggesties voor proactieve zorg. Doordat patiënten een belangrijke bijdrage leverden aan deze richtlijn, konden diverse tekortkomingen in de patiëntenzorg worden geïdentificeerd en aangepakt. 

lees verder