Meer onderzoek nodig naar basaalcelcarcinoom bij ouderen 80-plus

Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten (80 jaar en ouder). In deze toekomstige studies dient specifiek aandacht te zijn voor de relatie tussen het bepalen van de prognose en kwaliteit van leven van deze patiënten op zowel korte als langere termijn. Dat stellen onderzoekers van Radboudumc in samenwerking met IKNL op basis van een uitgebreide literatuurstudie. Volgens de onderzoekers zijn de epidemiologische en klinisch-pathologische gegevens in de bestaande literatuur te schaars en te heterogeen om dermatologen adequate ondersteuning te bieden bij klinische besluitvorming in de dagelijkse praktijk.

Het aantal alleroudsten (80 jaar en ouder) groeit wereldwijd in hoog tempo. Basaalcelcarcinoom komt veel voor in deze leeftijdsgroep en de afwegingen rondom behandeling zijn in deze populatie vaak een uitdaging. Het doel van deze studie is een overzicht te krijgen van de epidemiologische en klinisch-pathologische kenmerken van basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten om clinici en beleidsmakers beter te ondersteunen bij het maken van behandelafwegingen.

Opzet literatuurstudie
De onderzoekers voerden een systematische review uit van wetenschappelijke literatuur met behulp van PubMed, Excerpta Medica Database (EMBASE) en de Cochrane Library. Studieselectie, kwaliteitsbeoordeling, en data-extractie werden uitgevoerd door twee onafhankelijke beoordelaars. Voor de kwaliteitsbeoordeling (inclusief het uitsluiten van risico’s op verstorende effecten) gebruikten de onderzoekers dede STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (STROBE) checklist in combinatie met de ‘Quality Rating Scheme for Studies and Other Evidence’. De uitkomsten werden beschreven in een narratieve synthese en tabellen.

Van de 13.628 geïdentificeerde studies werden er 83 opgenomen in het onderzoek. Bij 76 studies vond een kwaliteitsevaluatie plaats. Hiervan bleken 27 studies informatie te bevatten over leeftijdspecifieke incidentie van basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten (in totaal omvatten deze studies meer dan 350.000 patiënten). Een hoge en toenemende incidentie van basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten werd gevonden variërend van 13 tot 12.112 per 100.000 persoonsjaren.

Deze incidentie bleek sterk afhankelijk van de samenstelling van de studiepopulatie en de klinische setting. Uit deze studies blijkt verder dat basaalcelcarcinoom in deze leeftijdscategorie vaker voor komt bij mannen (meestal nodulaire subtype) en doorgaans in het hoofd-halsgebied is gesitueerd. Interpretatie en generalisatie van de data werd beperkt door de heterogeniteit van de studiepopulatie, gebruikte methoden en resultaten. Data met betrekking tot invloed op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en prognose van deze patiënten waren schaars.

Toekomstig onderzoek
Satish Lubeek (Radboudumc) en collega’s concluderen aan de hand van deze literatuurstudie dat de incidentie van basaalcelcarcinoom onder hoogbejaarden hoog is en toeneemt. Epidemiologische en klinisch-pathologische gegevens in de bestaande literatuur bieden slechts beperkte mogelijkheden voor het ondersteunen van klinische besluitvorming vanwege de heterogeniteit en schaarste aan data. Volgens de onderzoekers zou toekomstig onderzoek zich meer moeten richten op basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten met specifieke aandacht voor het bepalen en mee laten wegen van de prognose en de relatie met de kwaliteit van leven op zowel korte als langere termijn.

In de discussie gaan de onderzoekers onder andere in op het feit dat medische besluitvorming bij hoogbejaarde patiënten lastig kan zijn, vooral bij een langzaam voortschrijdende aandoening als basaalcelcarcinoom. Dat maakt het geven van aanbevelingen voor screening en behandeling van ouderen bepaald niet eenvoudig. Zo kunnen patiënten onvoldoende voordeel hebben van behandeling tijdens hun resterende leven, terwijl de behandeling ook tot complicaties kan leiden met als gevolg een verminderde kwaliteit van leven. Aan de andere kant kan het geven van een algemene prognose moeilijk zijn en het besluit om basaalcelcarcinoom niet te behandelen een aanzienlijk negatieve uitkomst tot gevolg hebben als een patiënt langer blijft leven dan verwacht. 
 

  • Lubeek SF, van Vugt LJ, Aben KK, van de Kerkhof PC, Gerritsen MP.: ‘The Epidemiology and Clinicopathological Features of Basal Cell Carcinoma in Patients 80 Years and Older: A Systematic Review’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Oudere (90+) met basaalcelcarcinoom heeft vergelijkbare levensverwachting

Oudere patiënten (90+) met een histologisch bevestigd basaalcelcarcinoom en een beperkte levensverwachting hebben een vergelijkbare levensverwachting als mensen met dezelfde leeftijd uit de algemene bevolking. Dat blijkt uit een studie van dermatoloog Rick Waalboer-Spuij (Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, Erasmus MC) en collega’s uitgevoerd met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de onderzoekers hadden verwacht dat Nederlandse artsen een beperkte levensverwachting mee zouden wegen in hun besluitvorming, zagen ze geen significant verschillen. Extra onderzoek kan uitwijzen of dit niet ook leidt tot onnodige behandeling van ouderen.

lees verder