Consortia palliatieve zorg: twintig projectvoorstellen gehonoreerd

De Consortia palliatieve zorg  komen op stoom: in de tweede ronde van het programma Palliantie zijn er 42 projectvoorstellen ingediend, waarvan er twintig zijn gehonoreerd. Eind dit jaar worden de prioriteiten voor de komende twee jaar vastgesteld op basis van de projectresultaten uit de eerste twee rondes en een uitgebreide bevraging van het werkveld op drie locaties in het land. Alle consortia hebben de ambitie om ook na 2020, wanneer het Nationaal Programma Palliatieve Zorg afloopt, de bovenregionale samenwerking te behouden. In dit bericht een overzicht met recente ontwikkelingen en specifiek aandacht voor drie consortia: Ligare, Propallia en Zuidwest-Nederland.

Update 8 december 2016: inmiddels zijn er vijfentwintig projectvoorstellen gehonoreerd, waarvan twee onder voorwaarden. 

Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) zijn in 2015 zeven regionale consortia voor de palliatieve zorg van start gegaan. IKNL werkt binnen deze bovenregionale samenwerkingsverbanden aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio, samen met onder andere het Expertisecentrum Palliatieve Zorg, de Netwerken Palliatieve Zorg en onderwijsinstellingen.

Zorg, onderwijs en onderzoek
De doelen van het NPPZ zijn vertaald naar het ZonMw-programma Palliantie, meer dan zorg. Voor het effectief behalen van deze doelen is samenwerking tussen de instellingen voor zorg, onderwijs en onderzoek essentieel. En een logische keuze voor samenwerking is het geografisch afgebakende gebied van de Opleidings- en Onderwijs Regio’s van de Academische centra.

Landelijk Overleg Consortia
In de Landelijke Overleg Consortia (LOCo) is er ruimte voor afstemming en samenwerking tussen de zeven consortia. Het verzamelen van kennis rondom de huidige stand van zaken van de palliatieve zorg in Nederland in relatie tot de thema’s en doelstellingen van het NPPZ is een resultaat van landelijke samenwerking tussen verschillende expertisecentra. Daarnaast is er een kennissynthese onderwijs opgesteld met aanbevelingen en een raamwerk met competenties. Het verder ontwikkelen van de PaTz-groepen is eveneens een typisch voorbeeld van een project dat het consortiumniveau overstijgt. Binnen de consortia speelt IKNL onder andere een rol op het gebied van verbindingen leggen tussen zorgverleners en instellingen, netwerken samenbrengen, stimuleren van nieuwe initiatieven en kennisdeling.

Consortium Ligare
In dit bericht specifiek aandacht voor de ontwikkelingen binnen drie consortia, Ligare, Propallia en Zuidwest-Nederland. Het consortium Ligare omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Zoals de naam al aangeeft, is het consortium gericht op samenwerken en verbinden met het accent op kennis delen, leren en innoveren. Niet alleen tussen professionals, maar ook in samenwerking met patiënten en naasten. Op 3 november 2016 is een inspiratiebijeenkomst gehouden met als thema ‘Als niet alles is wat het lijkt, spreken over hoop en vrees’.

Ligare heeft de ambitie om de bestaande samenwerking te versterken en te verbreden. Dit begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. De inbreng van zorgprofessionals en patiënten & naasten (waaronder de enquête die Zorgbelang in de zomer van 2015 heeft uitgezet), leveren tal van ideeën op voor nieuwe en bestaande activiteiten en projecten. Het project markering & proactieve zorgplanning is bijvoorbeeld een van de lopende projecten, waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken. Op de website van het consortium is informatie te vinden over lopende projecten, projectaanvragen en activiteiten. 

Consortium Propallia
Propallia is een consortium dat actief is in het noordelijke deel van Zuid-Holland. De samenwerking bestaat uit vier regionale netwerken palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool en Zorgbelang Zuid-Holland. Afgelopen zomer (30 juni) hield Propallia haar eerste werkconferentie in Den Haag onder de titel ‘Palliatieve zorg: wat maakt het verschil?’.

Consortium Zuidwest-Nederland

Het consortium palliatieve zorg Zuidwest-Nederland zet in op het duurzaam verbinden van praktijk en onderzoek. Enerzijds door academische werkplaatsen, hospices en afdelingen in verpleeghuizen waar onderzoek wordt gedaan door het expertisecentrum van Erasmus MC met elkaar te verbinden, anderzijds door aan elk netwerk binnen het consortium een onderzoeker te koppelen. Deze onderzoekers zijn op hun beurt weer verbonden aan het expertisecentrum en betrokken bij verschillende Palliantie-projecten.

Door regelmatig contact met zorgverleners en informatieoverdracht over lopende onderzoeken, wordt een duurzame verbinding gerealiseerd en krijgt onderzoek letterlijk een gezicht. Op die manier wordt de afstand tussen zorgverleners en onderzoekers kleiner. Het samenwerken in consortiumverband en het verbinden van onderwijs, onderzoek en praktijk vraagt om een duurzame inzet van alle samenwerkingspartners met als einddoel het verder verbeteren van de palliatieve zorg.

Daarnaast is, met steun van de werkgevers, besloten tot het oprichten van een permanente werkgroep Onderzoek. Deze werkgroep adviseert over ideeën voor projecten en levert –indien nodig- hulp bij het aanvragen van subsidies. Uit een inventarisatie bleek namelijk dat dit een knelpunt is in sommige netwerken, waardoor er minder projectmatige verbetering van de palliatieve zorg wordt gerealiseerd dan nodig én mogelijk is. Deze drie initiatieven komen terug in het meerjarenbeleidsplan van het consortium.

categorie: Palliatieve fase
Gerelateerd

Tijdige inzet palliatieve zorg verlaagt het risico op niet-passende zorg in de laatste levensmaand

In welvaartslanden als Nederland maken we ons de laatste jaren in toenemende mate zorgen over mogelijke overbehandeling van mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker. Onderzoeken tonen aan dat niet-passende zorg in de laatste maanden van het leven een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Van de tijdige inzet van palliatieve zorg is aangetoond dat het de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de kwaliteit van zorg verbetert. Onderzoekers van IKNL, PZNL en Vektis onderzochten de impact van de verstrekking en timing van palliatieve zorg op mogelijk niet-passende zorg in de laatste levensfase van patiënten met kanker.

 
lees verder

Herman Pfeifle: 'Ik wil het beste uit de kan, niet het onderste'

Herman deelt ervaringen over behandeling prostaatkanker

Herman Pfeifle krijgt in maart 2014 de diagnose uitgezaaide prostaatkanker. In het rapport ‘uitgezaaide kanker in beeld’ deelt hij zijn verhaal en blikt hij terug op een intensieve periode van behandeling:  ‘Het gaat om míjn kwaliteit van leven. En wat voor mij kwaliteit is, hoeft voor een ander niet zo te zijn’.
 

lees verder