Start revisie richtlijn Maagcarcinoom

De revisie van de richtlijn Maagcarcinoom is gestart. Zes uitgangsvragen worden evidence based uitgewerkt. Deze uitgangsvragen zijn bepaald op basis van een knelpunteninventarisatie onder professionals en patiënten. Naar verwachting is de volledige revisie van de richtlijn Maagcarcinoom in mei 2016 afgerond.

Achtergrond
De huidige multidisciplinaire richtlijn Maagcarcinoom (versie 1.0) stamt uit 2009 en is door diverse ontwikkelingen sindsdien aan revisie toe. Een eerste voorlopige inventarisatie door de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT) leverde een reeks van vragen op, breed verspreid over de verschillende betrokken disciplines, waarop de gereviseerde richtlijn antwoord moet geven. Het project richt zich primair op deze inhoudelijke revisie en voeren we uit conform de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in Richtlijn voor richtlijnen en Medisch-specialistische richtlijnen 2.0.

Uitgangsvragen 
Om aan te kunnen sluiten bij de belangrijkste knelpunten uit de praktijk is in november 2014 een knelpunteninventarisatie uitgevoerd onder betrokken professionals en patiënten. Op basis van deze knelpunteninventarisatie is besloten de volgende zes uitgangsvragen evidence based te reviseren.

  1. Wat is de diagnostische accuratesse van FDG-PET(/CT) vergeleken met (CE)CT voor de detectie van metastasen bij patiënten met maagcarcinoom?

  2. Wat voegt adjuvante chemoradiotherapie toe aan de algehele overleving en lokale controle bij patiënten met maagresectie?

  3. Wat is de waarde van hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) bij patiënten met een peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom?

  4. Welke behandeling: systeem therapie of standard best supportive care zorgt voor de beste uitkomst bij patiënten met een gemetastaseerd of niet resectabel maagcarcinoom in termen van kwaliteit van leven en (progressie-vrije) overleving?

  5. Wat is de waarde van diagnostische laparoscopie bij op basis van imaging in opzet curatief te behandelen patiënten met een resectabel maagcarcinoom?

  6. Is er - bij patiënten met een partiële of totale maagresectie -  een verschil in mate van vitamine B12 deficiëntie (na 1 jaar) bij oraal/nasaal toediening vergeleken met intramusculaire toediening?

Richtlijnwerkgroep
Aan elke uitgangsvraag zijn professionals gekoppeld op basis van hun expertise, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met landelijke spreiding en mandatering vanuit diverse wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. Samen vormen zij de multidisciplinaire richtlijnwerkgroep onder voorzitterschap van dhr. prof. dr. P.D. Siersema (MDL arts, UMC Utrecht) en mevr. dr. A. Cats (MDL arts, Antoni van Leeuwenhoek).

Tijdspad
Het streven is de gereviseerde richtlijn in september 2015 aan te bieden aan de betrokken verenigingen  voor commentaar. Na autorisatie (naar verwachting in mei 2016) zal de gereviseerde richtlijn Maagcarcinoom gepubliceerd worden op Oncoline en de Richtlijnendatabase.
 
Financiering
Deze revisie wordt gefinancierd door middel van SKMS project nummer 33548881 en een financiële bijdrage van IKNL. De SKMS bijdrage is gebaseerd op een gezamenlijke projectaanvraag van zes betrokken verenigingen (NVMDL als hoofdaanvrager, NIV, NVNG, NVRO, NVvH, NVVP) en IKNL.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos de Groot, senior adviseur (j.degroot@iknl.nl).

Gerelateerd nieuws

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

lees verder

Klachten na operatie bij slokdarm- of maagkanker in eerste drie maanden het meest intensief

Klachten na operatie bij slokdarm- maagkanker

Een belangrijk onderdeel van de behandeling bij niet-uitgezaaide slokdarm- of maagkanker bestaat uit een operatieve verwijdering van de tumor. Een aanzienlijk deel van de patiënten kampt hierna met spijsverteringsgerelateerde klachten. Felice van Erning (IKNL) en collega’s brachten in kaart welke klachten dit precies zijn, wanneer ze zich manifesteren en wat de impact is op kwaliteit van leven. 

lees verder