Werkgroep gestart met revisie richtlijn Dyspneu

Het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) heeft in 2014 besloten de richtlijn Dyspneu prioriteit te geven voor een revisie. PAZORI bestaat uit gemandateerde leden van diverse beroeps-, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen.

Knelpunten inventariseren
De vigerende richtlijn is van 2010 en het wordt van groot belang geacht om een aantal knelpunten uit de praktijk verder uit te werken. Verwacht wordt dat onder meer de symptomatische behandeling van dyspneu bij patiënten met kanker, hartfalen en/of COPD veel aandacht zal krijgen. De multidisciplinaire richtlijnwerkgroep heeft op 15 september 2014 haar eerste bijeenkomst gehad en de enquête met de knelpunteninventarisatie is inmiddels uitgestuurd naar de professionals.

Ook knelpunten vanuit het patiëntenperspectief zijn begin oktober geïnventariseerd via de patiëntenorganisaties. De werkgroep staat onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht en hospice-arts bij het Academisch Hospice Demeter in de Bilt. IKNL zorgt voor de financiering en de procesbegeleiding van de revisie van de richtlijn. 

Wat is dyspneu?
Dyspneu wordt omschreven als de bewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling oftewel het gevoel dat de ademhaling tekortschiet. In alle definities en beschrijvingen van dyspneu wordt het subjectieve en angstige karakter benadrukt. Patiënten spreken van kortademigheid of benauwdheid.

Methodiek richtlijnontwikkeling
Ook bij richtlijnen Palliatieve zorg werkt IKNL vanaf 2013 volgens een continue kwaliteitscyclus (zie figuur). Na een multidisciplinaire knelpuntenanalyse, formuleren gemandateerde werkgroepenleden de uitgangsvragen. Wetenschappelijke literatuur daarover vormt, naast praktijkgerichte overwegingen, de basis van de aanbevelingen. Het veld becommentarieert de conceptrichtlijn voordat de verenigingen deze ter autorisatie krijgen aangeboden. Verspreiding van de richtlijn en implementatie van de aanbevelingen volgen hierna. Signalen uit het veld (o.a. via het platform PAZORI) bepalen wanneer een volgende revisie gewenst is.

Tijdspad
Het streven is de gereviseerde richtlijn rond de zomer van 2015 voor commentaar aan te bieden aan de wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. Eind 2015 wordt de publicatie van de revisie van de richtlijn Dyspneu op Pallialine en Oncoline verwacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Gilsing, m.gilsing@iknl.nl, procesbegeleider van de richtlijn Dyspneu.