Multidisciplinaire aandacht nodig voor gelokaliseerd extranodaal DLBCL

Onderzoek van Marion Kuper-Hommel et al. toont aan dat er klinisch relevante verschillen zijn tussen gelokaliseerd nodaal en extranodaal diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-cel-lymfoom (PMBL). Verder blijkt dat patiënten met een extranodale vorm van deze ziekte minder vaak een optimale behandeling krijgen. De onderzoekers pleiten daarom voor een betere interactie tussen de betrokken medische disciplines.

Population-based studies naar de klinische implicaties van nodale versus extranodale presentatie van diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL) zijn schaars. Marion Kuper-Hommel et al. bestudeerden de klinische verschillen en trends in incidentie, behandeling en overleving van nodaal en extranodaal DLBCL in een population-based cohort. Hiervoor werden alle patiënten geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie die in de periode 1989 - 2010 gediagnosticeerd werden met gelokaliseerde (Ann Arbor Stadium [AAS] I en II) nodale DLBCL (n = 5.124) en extranodale DLBCL (n = 4.776) en primair mediastinaal B-cel-lymfoom (PMBL, n = 88).

DLBCL en PMBL
Uit de analyses komt naar voren dat primair extranodaal DLBCL gecorreleerd is aan patiënten met een hogere leeftijd en een gunstiger klinisch stadium (AAS I). De incidentie, gestandaardiseerd voor leeftijd, steeg significant voor mannen met gelokaliseerd extranodaal DLBCL. Dat geldt eveneens voor mannen en vrouwen met gelokaliseerd PMBL, terwijl de leeftijd gestandaardiseerde incidentie van alle andere subgroepen stabiel bleef. De maag bleek de meest voorkomende extranodale lokalisatie. 

Patiënten met een extranodale ziekte kregen minder vaak chemotherapie en targeted therapie in vergelijking met patiënten met een nodale ziekte, ongeacht leeftijd en periode van diagnose. De overall 5-jaarsoverleving (OS) was 48 procent versus 54 procent in de nodale groep, maar uit de multivariate analyse bleek dat extranodale lokalisatie niet samenhing met slechtere overleving

Relevante verschillen
Deze populatiegebaseerde studie toont aan dat er klinisch relevante verschillen zijn tussen gelokaliseerde nodale en extranodale DLBCL en PMBL. Aangezien patiënten met extranodale vormen significant minder vaak optimaal worden behandeld, pleiten de onderzoekers voor een betere interactie tussen de betrokken medische disciplines.

Gerelateerd nieuws

Studies met NKR-data op Dutch Hematology Congress

Op het 14e Dutch Hematology Congress werden een aantal studies gepresenteerd op basis van NKR-data. Uit studies naar CML, PCNSL en cHL blijkt dat behandelplannen die betere perspectieven bieden voor jongere patiëntgroepen niet altijd betere resultaten opleveren voor oudere patiëntgroepen. Onderzoek naar FL wijst erop dat patiënten die eerder kanker gehad hebben, meer kans hebben op tweede primaire maligniteiten. Een laatste onderzoek biedt inzichten over prognosticatie en eerstelijnsbehandeling bij CLL. In dit artikel vindt u details over deze vijf onderzoeken.

lees verder

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder