Opschalen interventies

Hoe zorgen we ervoor dat evidence-based psychosociale innovaties daadwerkelijk in de klinische praktijk komen, ten goede van de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker? Hiervoor is de ‘Opschalingsgids psychosociale oncologie’ opgesteld. Deze gids is gericht op het bevorderen van succesvolle landelijke implementatie van evidence-based psychosociale innovaties. Dit is nodig omdat ondanks de toenemende inzet op het gebied van implementatie en implementatieonderzoek, de beschikbaarheid van deze innovaties voor mensen die leven met en na kanker achterblijft.

Landelijke opschaling, waarbij de innovatie beschikbaar wordt gemaakt voor mensen die kanker hebben (gehad) van Groningen tot Maastricht, blijft na afronding van de onderzoeksfase veelal uit. In deze gids wordt een gezamenlijke denk- en werkwijze gepresenteerd waarbij tijdige aandacht voor dit opschalingsproces en de daarbij horende randvoorwaarden op het gebied van de organisatie van zorg centraal staan.

Nieuwe denk- en werkwijze: Opschalingsproces

Onderstaande figuur is een schematische weergave van het voorgestelde opschalingsproces. Allereerst worden er drie fasen (idee-, ontwikkel- en opschalingsfase) onderscheiden evenals drie pijlers voor samenwerking (onderzoek, klinische praktijk en organisatie van zorg). De pijler organisatie van zorg wordt vervolgens uitgelicht. Hierbij worden specifiek zeven randvoorwaarden gepresenteerd die, vanaf het begin en op continue basis, essentieel zijn voor succesvolle opschaling. Door overzicht en inzicht te creëren tijdens de idee- en ontwikkelfase wordt het uitzicht op succes verhoogt, terwijl acties als toepassen, evalueren en aanpassen succes verhogend zijn tijdens de opschalingsfase.

Samenwerking tussen onderzoek, praktijk en organisatie van zorg

In het gehele opschalingsproces hebben we in gezamenlijkheid op te trekken. Hiertoe zullen professionals werkzaam binnen het onderzoek, de klinische praktijk en de organisatie van zorg tijdig aansluiting bij elkaar moeten vinden. Voor optimale opschaling is een goede landelijke infrastructuur nodig. Voor het slagen van een dergelijke infrastructuur is onderstaande van groot belang:

  1. Faciliteren en optimaliseren van kennisvergaring en kennisverspreiding.
  2. Creëren van organisatie-overstijgende centrale loketten.
  3. Inzetten van landelijke en regionale netwerken.
  4. Realisatie financiële middelen.

A proof of principle

Het idee voor de Opschalingsgids is ontstaan tijdens het project: ‘Implementatie van evidence-based interventies voor mensen met kanker: a proof of principle’, gefinancierd door KWF kankerbestrijding. In dit project heeft IKNL zich in de periode van 2015 – 2019 ingezet voor de implementatie van 5 evidence-based interventies (EBI’s) op het gebied van psychosociale oncologische zorg. Bij deze EBI’s is IKNL betrokken geweest bij:

  • de organisatie van toekomstbestendige scholing,
  • het zoeken naar de juiste wegen voor en het sluitend maken van de financiering,
  • creëren van draagvlak bij de juiste zorgverleners
  • het vinden van het passende platform om de zorg aan te bieden.

Al deze randvoorwaarden zijn noodzakelijk geweest om deze EBI’s naar de patiënt te kunnen brengen. Gedurende dit project zijn waardevolle inzichten opgedaan. Deze zullen de opschaling en implementatie van lopende en toekomstige innovaties ten goede komen. De opgedane inzichten worden in deze gids gedeeld.

IKNL denkt mee

Start u een nieuw (onderzoeks)project en wilt u van meet af aan rekening houden met implementatie? Of wilt u een bestaande interventie implementeren of opschalen? Wij denken mee! Mail ons op opschalen@iknl.nl.

Opschalingsgids Psychosociale Oncologie (pdf)

Meer informatie

Voor vragen over de Opschalingsgids kunt u mailen naar opschalen@iknl.nl of contact opnemen met Chantal Lammens.