Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

Wat bedoelen we met ascites, hypercalciëmie en koorts?

  • Ascites betekent vocht in de buikholte. In de palliatieve fase komt dit meestal door leverziektes of kanker. Bij kanker komt ascites het vaakst komt dit voor bij eierstokkanker. 
  • Hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. Dit komt vooral voor bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom) en uitzaaiingen in de botten, bijvoorbeeld bij longkanker of borstkanker. 
  • Koorts in de palliatieve fase kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is koorts door kanker (tumorkoorts). Een andere belangrijke oorzaak zijn infecties.

Herziening huidige richtlijnen 

De richtlijnen Ascites en Hypercalciëmie in de palliatieve fase kwamen uit in 2010 en de richtlijn Koorts in de palliatieve fase kwam uit in 2008. Inmiddels hebben we weer meer kennis over deze onderwerpen. Daarom worden deze richtlijnen herzien onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts. De drie richtlijnen worden gelijktijdig herzien. In de werkgroep en klankbordgroep hebben onder andere artsen, verpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. De richtlijnen wordt evidence-based herzien. 

Belangrijkste knelpunten

Om de focus van de richtlijn zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de knelpunten uit de praktijk, hebben we knelpunten geïnventariseerd bij zorgverleners, patiënten en naasten. Daarbij kwamen de volgende resultaten naar boven:

  • Bij ascites gingen de knelpunten onder meer over diagnostiek, voorlichting, permanente drainage, zinvolheid van bepaalde medicatie en over ascitespunctie thuis.
  • Bij hypercalciëmie werden onder andere knelpunten ervaren rond diagnostiek, psychiatrische uitingen, medicatie en behandeling thuis.
  • Bij koorts werden als knelpunten onder andere genoemd het vaststellen van de oorzaak, rol van bijwerkingen, niet-medicamenteuze opties en voorlichting.

De uitkomsten van deze knelpunteninventarisaties zijn nu samengevat in factsheets:
-    Knelpunteninventarisatie Ascites in de palliatieve fase
-    Knelpunteninventarisatie Hypercalciëmie in de palliatieve fase
-    Knelpunteninventarisatie Koorts in de palliatieve fase

Vervolg

Op dit moment zijn de richtlijnwerkgroepen bezig om de knelpunten te beantwoorden op basis van systematisch literatuuronderzoek en hun ervaringen in de praktijk. De verwachting is dat de richtlijnen in 2024 gereed zijn, waarna deze op Pallialine worden gepubliceerd.
 

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder