tekening mensen in bijeenkomst en man met flipover

Engelse palliatieve zorg richtlijnen en samenvattingen op Pallialine, English translations palliative care guidelines

(English below)

Op Pallialine zijn nu naast de Nederlandse palliatieve zorg richtlijnen ook Engelse vertalingen beschikbaar. Een aantal richtlijnen zijn volledig vertaald in het Engels en van een aantal zijn de samenvattingen in het Engels beschikbaar. Deze Engelse richtlijnen en samenvattingen over palliatieve zorg zijn voor alle geïnteresseerde zorgprofessionals te vinden op een aparte pagina op Pallialine, bij de English Guidelines.

English translations are now available on Pallialine in addition to the Dutch palliative care guidelines. A number of guidelines have been fully translated into English and summaries of some are available in English. These English guidelines and summaries on palliative care can be found for all interested healthcare professionals on a separate page on Pallialine, under the English Guidelines.

(English below)

De richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg worden ontwikkeld en herzien door een multidisciplinaire werkgroep. Deze bestaat vaak uit wetenschappelijke-, beroeps-, koepel- en patiëntenverenigingen onder procesbegeleiding van IKNL. Sommige deelnemers uit de verenigingen hebben veel internationale contacten of nemen geregeld deel aan internationale congressen. Dan is het prettig de richtlijn of samenvatting ook in het Engels beschikbaar te hebben. Bovendien loopt Nederland voorop in het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg en wordt internationale kennisdeling hierover van groot belang geacht.

Welke palliatieve zorg richtlijnen vertaald?

Niet alle richtlijnen palliatieve zorg of samenvattingen van deze richtlijnen worden in het Engels vertaald. Dit is afhankelijk van belangstelling uit het buitenland, budget, of het onderwerp leeft in het buitenland en of de inhoud niet teveel gekleurd is door het Nederlandse zorglandschap en daardoor minder interessant voor het buitenland. Per richtlijn wordt door de werkgroep bepaald of er een Engelstalige vertaling of samenvatting ontwikkeld wordt. 

Op dit moment zijn er vertalingen verkrijgbaar van de richtlijnen:
o    Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase: “Existential & spiritual aspects in palliative care”
o    Misselijkheid en braken: “Nausea and vomiting”

Vertaalde samenvattingen zijn beschikbaar over:
o    Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase: “Cancer-related fatigue in the palliative phase”
o    Ileus in de palliatieve fase: “Ileus in patients with cancer in the palliative phase”
o    Palliatieve zorg bij mensen met COPD: “Palliative care for patients with COPD”
o    Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen: “Palliative care in end-stage renal disease”
o    Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV: “Palliative care in heart failure”
o    “Pain in patients with cancer, or those at advanced stages of COPD of heart failure” 


Meer informatie

De Engelse samenvattingen en richtlijnen zijn te vinden op Pallialine bij de English Guidelines en in de IKNL shop. Voor vragen over de richtlijnen palliatieve zorg kunt u mailen naar richtlijnen@iknl.nl.

ENGLISH

Palliative care guidelines are developed and revised by a multidisciplinary working group. These often consist of scientific, professional and patient associations under process supervision from IKNL. Some participants from the associations have many international contacts or regularly participate in international conferences. Then it is convenient to have the guideline or summary also available in English. In addition, the Netherlands is at the forefront of developing guidelines in the field of palliative care and international knowledge sharing is considered to be of great importance.

Which palliative care guidelines translated?

Not all palliative care guidelines or summaries of these guidelines are translated into English. This depends on interest from abroad, budget, whether the topic is popular abroad and whether the content is not too colored by the Dutch healthcare landscape and is therefore less interesting for other countries. For each guideline, the working group determines whether an English translation or summary is to be developed.

Translations of the guidelines are currently available:
o    Meaning and spirituality in the palliative phase: “Existential & spiritual aspects in palliative care”
o    Nausea and vomiting: “Nausea and vomiting”

Translated summaries are available on:
o    Fatigue in cancer in the palliative phase: “Cancer-related fatigue in the palliative phase”
o    Ileus in the palliative phase: “Ileus in patients with cancer in the palliative phase”
o    Palliative care for people with COPD: “Palliative care for patients with COPD”
o    Palliative care in end-stage renal disease: “Palliative care in end-stage renal disease”
o    Palliative care in heart failure NYHA class III and IV: “Palliative care in heart failure”
o    “Pain in patients with cancer, or those at advanced stages of COPD or heart failure”


More information

The English summaries and guidelines can be found on Pallialine under the English Guidelines and in the IKNL shop. For questions about the palliative care guidelines, please send an email to richtlijnen@iknl.nl.

Gerelateerd nieuws

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

lees verder