tekening mensen in bijeenkomst en man met flipover

Engelse palliatieve zorg richtlijnen en samenvattingen op Pallialine, English translations palliative care guidelines

(English below)

Op Pallialine zijn nu naast de Nederlandse palliatieve zorg richtlijnen ook Engelse vertalingen beschikbaar. Een aantal richtlijnen zijn volledig vertaald in het Engels en van een aantal zijn de samenvattingen in het Engels beschikbaar. Deze Engelse richtlijnen en samenvattingen over palliatieve zorg zijn voor alle geïnteresseerde zorgprofessionals te vinden op een aparte pagina op Pallialine, bij de English Guidelines.

English translations are now available on Pallialine in addition to the Dutch palliative care guidelines. A number of guidelines have been fully translated into English and summaries of some are available in English. These English guidelines and summaries on palliative care can be found for all interested healthcare professionals on a separate page on Pallialine, under the English Guidelines.

(English below)

De richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg worden ontwikkeld en herzien door een multidisciplinaire werkgroep. Deze bestaat vaak uit wetenschappelijke-, beroeps-, koepel- en patiëntenverenigingen onder procesbegeleiding van IKNL. Sommige deelnemers uit de verenigingen hebben veel internationale contacten of nemen geregeld deel aan internationale congressen. Dan is het prettig de richtlijn of samenvatting ook in het Engels beschikbaar te hebben. Bovendien loopt Nederland voorop in het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg en wordt internationale kennisdeling hierover van groot belang geacht.

Welke palliatieve zorg richtlijnen vertaald?

Niet alle richtlijnen palliatieve zorg of samenvattingen van deze richtlijnen worden in het Engels vertaald. Dit is afhankelijk van belangstelling uit het buitenland, budget, of het onderwerp leeft in het buitenland en of de inhoud niet teveel gekleurd is door het Nederlandse zorglandschap en daardoor minder interessant voor het buitenland. Per richtlijn wordt door de werkgroep bepaald of er een Engelstalige vertaling of samenvatting ontwikkeld wordt. 

Op dit moment zijn er vertalingen verkrijgbaar van de richtlijnen:
o    Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase: “Existential & spiritual aspects in palliative care”
o    Misselijkheid en braken: “Nausea and vomiting”

Vertaalde samenvattingen zijn beschikbaar over:
o    Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase: “Cancer-related fatigue in the palliative phase”
o    Ileus in de palliatieve fase: “Ileus in patients with cancer in the palliative phase”
o    Palliatieve zorg bij mensen met COPD: “Palliative care for patients with COPD”
o    Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen: “Palliative care in end-stage renal disease”
o    Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV: “Palliative care in heart failure”
o    “Pain in patients with cancer, or those at advanced stages of COPD of heart failure” 


Meer informatie

De Engelse samenvattingen en richtlijnen zijn te vinden op Pallialine bij de English Guidelines en in de IKNL shop. Voor vragen over de richtlijnen palliatieve zorg kunt u mailen naar richtlijnen@iknl.nl.

ENGLISH

Palliative care guidelines are developed and revised by a multidisciplinary working group. These often consist of scientific, professional and patient associations under process supervision from IKNL. Some participants from the associations have many international contacts or regularly participate in international conferences. Then it is convenient to have the guideline or summary also available in English. In addition, the Netherlands is at the forefront of developing guidelines in the field of palliative care and international knowledge sharing is considered to be of great importance.

Which palliative care guidelines translated?

Not all palliative care guidelines or summaries of these guidelines are translated into English. This depends on interest from abroad, budget, whether the topic is popular abroad and whether the content is not too colored by the Dutch healthcare landscape and is therefore less interesting for other countries. For each guideline, the working group determines whether an English translation or summary is to be developed.

Translations of the guidelines are currently available:
o    Meaning and spirituality in the palliative phase: “Existential & spiritual aspects in palliative care”
o    Nausea and vomiting: “Nausea and vomiting”

Translated summaries are available on:
o    Fatigue in cancer in the palliative phase: “Cancer-related fatigue in the palliative phase”
o    Ileus in the palliative phase: “Ileus in patients with cancer in the palliative phase”
o    Palliative care for people with COPD: “Palliative care for patients with COPD”
o    Palliative care in end-stage renal disease: “Palliative care in end-stage renal disease”
o    Palliative care in heart failure NYHA class III and IV: “Palliative care in heart failure”
o    “Pain in patients with cancer, or those at advanced stages of COPD or heart failure”


More information

The English summaries and guidelines can be found on Pallialine under the English Guidelines and in the IKNL shop. For questions about the palliative care guidelines, please send an email to richtlijnen@iknl.nl.

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder