zieke oudere vrouw in bed met gele lakens, slapend

Start commentaarfase richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

Op woensdag 8 februari is de richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 17 maart de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Ongeveer één op de twee patiënten in de palliatieve fase heeft hiermee te maken. Dit is aanmerkelijk meer dan bij de algemene bevolking.

Nieuwe richtlijn in ontwikkeling

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijnen slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase ondersteunt zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase. De richtlijn richt zich met name op de fase waarin de levensverwachting ongeveer drie maanden of korter is, omdat de aanbevelingen in andere kwaliteitsstandaarden over slaapproblemen dan vaak niet meer voldoen. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de richtlijn bestaat uit vertegenwoordigers van het KNMP, NIP / LVMP, NHG, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, VGVZ  en  V&VN Transferverpleegkundigen en staat onder voorzitterschap van NHG

Vervolgtraject

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijn past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting eind 2023.

Meer over de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze, en een filmpje over hoe het proces van het ontwikkelen van richtlijnen in zijn werk gaat is hier te vinden.


 

Gerelateerd nieuws

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

lees verder