zieke oudere vrouw in bed met gele lakens, slapend

Start commentaarfase richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

Op woensdag 8 februari is de richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 17 maart de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Ongeveer één op de twee patiënten in de palliatieve fase heeft hiermee te maken. Dit is aanmerkelijk meer dan bij de algemene bevolking.

Nieuwe richtlijn in ontwikkeling

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijnen slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase ondersteunt zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase. De richtlijn richt zich met name op de fase waarin de levensverwachting ongeveer drie maanden of korter is, omdat de aanbevelingen in andere kwaliteitsstandaarden over slaapproblemen dan vaak niet meer voldoen. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de richtlijn bestaat uit vertegenwoordigers van het KNMP, NIP / LVMP, NHG, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, VGVZ  en  V&VN Transferverpleegkundigen en staat onder voorzitterschap van NHG

Vervolgtraject

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijn past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting eind 2023.

Meer over de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze, en een filmpje over hoe het proces van het ontwikkelen van richtlijnen in zijn werk gaat is hier te vinden.


 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder