NKR Online biedt artsen inzicht in actuele trends oncologische zorg

Medisch specialisten en andere bevoegde zorgverleners kunnen via NKR Online permanent toegang krijgen tot geaggregeerde data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL wil met NKR Online de toepasbaarheid en toegankelijkheid van deze data vergroten. Het uiteindelijk doel is om artsen een gedetailleerder inzicht te geven in de geleverde zorg, zowel in het eigen ziekenhuis als in vergelijking met andere ziekenhuizen. Op deze wijze wil IKNL een bijdrage leveren aan de discussie over mogelijkheden voor verdere verbetering van de oncologische zorg in Nederland. NKR Online is een besloten webomgeving voor ziekenhuizen en regionale samenwerkingsverbanden of CCN’s.

NKR Online kan antwoord geven op veel gestelde vragen, zoals: hoeveel patiënten zijn er met een bepaalde tumorsoort? Voor welk deel van een patiëntengroep wordt een bepaalde behandeling in Nederland gegeven aan patiënten met een specifieke tumor? Zijn er verschillen tussen de behandeling in het eigen ziekenhuis ten opzichte van ziekenhuizen in de regio? En welke trends zijn er te zien in de loop van de tijd? Of: wat is de invloed van leeftijd en stadium op de behandeling. 


Aantal patiënten gediagnosticeerd met colorectaal carcinoom in 2015. Per ziekenhuis loopt het aantal diagnoses uiteen van 21-348 voor coloncarcinoom en 13-180 voor rectumcarcinoom.

Dikkedarmkanker in Nederland

Over diagnostiek en medische behandeling van patiënten met dikkedarmkanker zijn inmiddels een dertigtal voorbewerkte analyses beschikbaar in NKR Online. Deze analyses tonen gedetailleerde informatie over diagnose en behandeling (chirurgie, chemotherapie en radiotherapie) plus gegevens over behandeling per stadium en leeftijdsgroep.


Deze grafiek uit NKR Online toont het percentage patiënten met colorectaal carcinoom gediagnosticeerd in 2015 naar tumorstadium en ziekenhuis van behandeling (resectie). Per ziekenhuis varieert het percentage aan stadia. Iets minder dan de helft van de patiënten wordt gediagnosticeerd in een relatief vroeg stadium, waarbij de kanker beperkt is tot de darm (stadium I of II). Bij de andere helft van de patiënten is er uitbreiding buiten de darm naar lymfeklieren rond de darm (stadium III) of naar andere organen (stadium IV).

Voor elk ziekenhuis beschikbaar

Ieder ziekenhuis krijgt inzicht in de eigen geaggregeerde resultaten en kan deze data vergelijken met data van andere ziekenhuizen in de regio of de landelijke trend. Het zichtbaar maken van verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen kan bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de oncologische zorg.

In veel regio’s worden inmiddels de verschillen in diagnostiek en behandeling besproken in tumorwerkgroepen – al dan niet met vermelding van de namen van de betrokken ziekenhuizen - om beter inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van deze verschillen. Clinici bepalen hierbij zelf op welke onderdelen de zorg verbeterd kan en moet worden. Dit inzicht wordt – als daar aanleiding voor is - vertaald in aanpassingen in de regionale zorg.


Deze grafiek toont het percentage patiënten met colorectaal carcinoom gediagnosticeerd in 2015 naar leeftijdsgroepen en naar ziekenhuis van diagnose.

Hoe werkt NKR Online?

Specialisten die inloggen op NKR Online vinden daar informatie over diagnostiek en behandeling van alle tumorsoorten in hun ziekenhuis (als de Raad van Bestuur of gevolmachtigde daar toestemming voor heeft verleend). De inhoud wordt wekelijks geactualiseerd met nieuwe gegevens van patiënten die opgenomen zijn in de databank van de NKR. Gebruikers van NKR Online kunnen analyses (voorbewerkt of zelf aangemaakt) downloaden voor bijvoorbeeld gezamenlijke besprekingen. Ook is er in de bibliotheek een bestand beschikbaar met incidenties van alle tumorsoorten over de afgelopen jaren uit het eigen ziekenhuis (naar ziekenhuis van behandeling).

 

Deze grafiek geeft het aantal patiënten weer met colorectaal carcinoom die in 2015 zijn gediagnosticeerd en ofwel in het desbetreffende ziekenhuis een operatie kregen ofwel zijn doorverwezen naar een ander ziekenhuis.

  • De meeste ziekenhuizen in Nederland hebben inmiddels toegang tot NKR Online. Meer informatie is verkrijgbaar via NKRonline@iknl.nl.

Gerelateerd nieuws

Meer inzicht in darmkankerzorg met NKR online voor ziekenhuizen

Vanaf begin 2017 kunnen medisch specialisten, managers en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen in de beveiligde omgeving NKR Online geaggregeerde gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van hun zorginstelling vergelijken met andere ziekenhuizen en regio’s. Voor darmkanker zijn veel gegevens inzichtelijk, zoals het aantal diagnoses en resecties van darmkanker per jaar per ziekenhuis, maar ook vergelijkende informatie over de behandeling van patiënten met darmkanker per stadium.

lees verder

Kanker in Europa: 3,9 miljoen incidenties en 1,9 miljoen sterfgevallen in 2018

In 2018 zijn er in Europa naar schatting 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (inclusief melanomen, maar exclusief andere soorten huidkanker) en overlijden er 1,9 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit cijfers van het European Cancer Information System (ECIS), een informatiesysteem van de Europese Unie waaraan alle kankerregistraties in Europa meewerken. De meest voorkomende vormen zijn borstkanker (523.000), darmkanker (500.000), longkanker (470.000) en prostaatkanker (450.000). Bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen deze vier kankersoorten de helft van de totale kankerincidentie in Europa. Longkanker is met 388.000 sterfgevallen in 2018 veruit de belangrijkste doodsoorzaak door kanker.

lees verder