Gebruik van olaparib bij ovariumcarcinoom wordt in kaart gebracht

IKNL voert in samenwerking met medisch oncologen en in opdracht van AstraZeneca een onderzoek uit om het gebruik van olaparib in kaart te brengen. De NKR in combinatie met een aanvullende itemlijst geeft inzicht in de population-based toepassing van olaparib in Nederland. Sinds 2015 is olaparib van AstraZeneca geregistreerd als monotherapie voor BRCA-gemuteerd platinumgevoelig recidief van hooggradig sereus epitheliaal ovariumcarcinoom. 

Het onderzoek richt zich op de vraag aan welke patiënten met ovariumcarcinoom olaparib wordt voorgeschreven: welke kenmerken hebben zij en de tumoren en welke andere systemische behandelingen hebben zij ondergaan. Aan de hand van de vragen van AstraZeneca is een itemlijst opgesteld voor te verzamelen gegevens. Items gaan o.a. over of er erfelijkheidsonderzoek is ingezet, aanwezigheid van een BRCA-mutatie en de inzet van systemische behandelingen. 

Methode

De datamanagers van IKNL hebben de aanvullende gegevens van patiënten met ovariumcarcinoom gediagnosticeerd in 2015 vastgelegd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Door te kiezen voor 2015 kon voor iedere patiënt twee jaar follow-up worden vastgelegd. In totaal zijn 1.332 patiënten geïncludeerd in het project.

Vertrouwelijkheid

Gegevens uit de NKR op patiëntniveau worden nooit aan farmaceutische bedrijven verstrekt. De resultaten zijn op geaggregeerd niveau beschreven in een rapport voor AstraZeneca waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. 

Wetenschappelijk artikel in voorbereiding

De voor medisch specialisten relevante resultaten zullen worden besproken in de regionale tumorwerkgroepen. Daarnaast schrijven de betrokken specialisten samen met de onderzoekers van IKNL een wetenschappelijk artikel op basis van dit rapport. Doordat van een heel incidentiejaar alle recidieven en hun behandelingen zijn beschreven worden in dat artikel meerdere aspecten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom beschreven.

Gerelateerd nieuws

Proefschrift biedt inzicht in opties voor betere zorg bij gevorderde eierstokkanker

In Nederland krijgen elk jaar circa 1.300 vrouwen de diagnose ‘eierstokkanker’. Hoewel de 5-jaarsoverleving van deze patiënten de afgelopen decennia is verbeterd, is de langetermijnoverleving helaas niet gestegen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Optimising patient selection to improve outcome in advanced ovarian cancer’, waarop Maite Timmermans vrijdag 30 augustus 2019 promoveert aan de Universiteit Maastricht. Daarin onderzocht ze allerlei factoren die mogelijk kunnen bijdragen of bijgedragen hebben aan verbetering van de uitkomsten van zorg, zoals centralisatie van chirurgie, ziekenhuisvolume, regionale variatie, prognostische factoren, behandelvolgorde, wachtperiode bij chemotherapie en optimalisering van patiëntenselectie.

lees verder

Betere overleving laag stadium eierstokkanker na adjuvante chemotherapie

Bij patiënten met een laag stadium (FIGO I) van hooggradige eierstokkanker leidt een optimale stadiëringsoperatie in combinatie met adjuvante chemotherapie tot zowel een langere recidiefvrije overleving als algehele overleving. Dat is een belangrijke bevinding, concluderen Juliëtte van Baal (NKI-AvL) en collega’s, omdat er in Nederland tot dusver geen consensus was over de toegevoegde waarde van adjuvante chemotherapie bij deze patiënten. Volgens de onderzoekers dienen de uitkomsten van dit onderzoek betrokken te worden bij het gezamenlijke besluitvormingsproces tussen arts en patiënt.

lees verder