Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom

Hoewel in de richtlijn Galweg- en gablaascarcinoom concentratie van zorg en behandeling van perhilair cholangiocarcinoom wordt aanbevolen, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen rond diagnostiek en behandeling nog niet altijd optimaal. Om hierin verbetering aan te brengen, hebben AMC, Erasmus MC, VUmc en OLVG met ondersteuning van IKNL een ziekenhuisoverstijgend zorgpad ontwikkeld. Volgens dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) en dr. Henri Braat (Gelre ziekenhuizen) heeft dit zorgpad een duidelijke meerwaarde. “Regionale afspraken en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn essentieel vowebsor een optimale uitkomst voor deze patiënten.”

Aanleiding voor het ontwikkelen van het ziekenhuisoverstijgende (keten)zorgpad is de aanbeveling uit de richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom (2013). In deze richtlijn staat dat de zorg voor deze patiënten in een hooggespecialiseerd centrum dient plaats te vinden. Deze aanbeveling is gebaseerd op de lage incidentie van deze aandoening en de hoge complexiteit van chirurgie en galwegdrainagetechnieken. 

Afstemming ziekenhuizen verbeteren
In het (keten)zorgpad ‘Verdenking op perihilair cholangiocarcinoom’ (download via webshop IKNL) beschrijven de ziekenhuizen de verwijzing, overdracht, diagnostiek, behandeling, begeleiding, nazorg en palliatieve zorg conform de landelijke richtlijnen en normen. Eén van de wezenlijkste punten uit het zorgpad is dat medisch specialisten uit de perifere ziekenhuizen bij verdenking van perihilair cholangiocarcinoom in de diagnostische fase zo snel mogelijk (in ieder geval voor de galwegdrainage) contact opnemen met het centrumziekenhuis voor afstemming over de zorg en juiste moment van verwijzing van de patiënt naar dit centrumziekenhuis. 

Ervaringen twee specialisten
Uit ervaring blijkt dat, door gebrek aan afstemming tussen ziekenhuizen en centrumziekenhuis in de diagnostische fase, complicaties bij patiënten kunnen ontstaan die een nadelige invloed kunnen hebben op de behandeling. Volgens dr. Bas Groot Koerkamp (chirurg Erasmus MC) heeft het nieuwe zorgpad meerwaarde voor de zorg voor deze patiëntengroep. 

“Het zorgpad ‘Verdenking perihilair cholangiocarcinoom’ is de basis voor regionale afspraken tussen verwijzende ziekenhuizen en het centrumziekenhuis. Nu krijgt de patiënt vaak eerst een drain en daarna pas een adequate scan. Door de drain kan de chirurg dan niet meer goed beoordelen of de tumor resectabel is. Bovendien zit de drain vaak in het verkeerde leversegment, zodat de patiënt onnodige aanvullende drainages moet ondergaan. Regionale afspraken kunnen dit voorkomen en zo deze zorg verbeteren”, aldus dr. Bas Groot Koerkamp.

Zijn collega dr. Henri Braat (mdl-arts in Gelre ziekenhuizen) stelt dat samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel is bij deze patiënten: “Het ontwikkelde zorgpad ‘Verdenking perihilair cholangiocarcinoom’ heeft meerwaarde voor de zorg rondom deze patiëntengroep die behandeld worden in ons ziekenhuis, omdat dit een bijzonder complexe patiëntengroep is bij wie snelle tertiarie expertise en samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel is voor een optimale uitkomst.”

Bijeenkomst zorgpad 30 juni 2016
Om het ziekenhuisoverstijgend zorgpad te implementeren, leggen AMC, Erasmus MC en VUmc het zorgpad momenteel voor aan een aantal ziekenhuizen die patiënten naar hen verwijzen. Het doel van deze gesprekken is te komen tot, waar nodig, verbeterde afspraken en verwijzing van patiënten op het juiste moment. Op 30 juni 2016 (17.30 – 20.30 uur) vindt in Utrecht een bijeenkomst over het zorgpad plaats voor MDL-artsen, chirurgen, internist-oncologen, radiologen en verpleegkundigen. 

Tijdens deze bijeenkomst komen de verbeterpunten in de zorg voor patiënten met verdenking van perihilair cholangiocarcinoom aan bod, de noodzaak voor verwijzing en samenwerking tussen ziekenhuizen en centrumziekenhuizen en implementatie van het (keten)zorgpad. Ook gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek over de wijze waarop de zorg voor deze patiëntengroep verder kan worden geoptimaliseerd. 

  • Meer informatie over het ziekenhuisoverstijgend zorgpad is verkrijgbaar bij Henk Hummel, senior adviseur of Saskia Lunter, projectmedewerker.

Gerelateerd nieuws

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

De overleving van patiënten met galblaaskanker is slecht en in het laatste decennium slechts beperkt verbeterd in Nederland. Dat concluderen Elise de Savornin Lohman (Radboudumc) en collega’s met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Uitgebreide chirurgie draagt bij aan een betere overleving, maar deze optie is bij slechts een op de drie patiënten ingezet. Een regionale, multidisciplinaire benadering rond uitgebreide chirurgie en systemische therapie kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de overleving van deze patiënten.

lees verder