Afspraken over doelmatige inzet nieuw geneesmiddel voor multipel myeloompatiënten

Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars, fabrikant Celgene en IKNL hebben afspraken gemaakt over het gebruik van pomalidomide (Imnovid®), een nieuw geneesmiddel, waar patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat bij hebben. Het gaat om afspraken over het voorschrijven, bekostigen en de prijs van dit innovatieve middel. IKNL verzamelt voor de voorschrijvende medisch specialisten, verenigd in de HOVON, gegevens over gepast gebruik van het middel en de uitkomsten voor de patiënt.

Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over een kostbaar geneesmiddel. In de discussie over dure geneesmiddelen zijn deze veldpartijen van mening dat naast prijs ook andere aspecten van belang zijn voor goede en betaalbare zorg. Nicole Blijlevens stelt namens HOVON en Nederlandse Vereniging voor Hematologie: ‘We gaan goed monitoren of deze aanpak in de praktijk werkt en als voorbeeld kan dienen’. De deelnemende zorgverzekeraars vinden deze unieke samenwerking tussen zorgpartijen, die gericht is op zinnige en betaalbare zorg, in het belang van patiënten en premiebetalers. De juiste patiënt ontvangt het juiste middel. Ook de patiëntenvereniging Hematon juicht het initiatief toe.

De navolging van de richtlijn uit 2015, doelmatig gebruik en effectiviteit van het medicijn in de 29 door de HOVON aangewezen centra, zullen op de voet worden gevolgd. In opdracht van HOVON verzorgt IKNL het lokale datamanagement en centrale gegevensverwerking, vanuit het hemato-oncologieregister in oprichting (Pharos). IKNL registreert de extra items van honderd patiënten met refractair multipel myeloom naast de reguliere dataverzameling in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en rapporteert na zes en na twaalf maanden aan HOVON.

In bilaterale  prijsarrangementen tussen afzonderlijke zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, a.s.r. en Eno en de fabrikant Celgene B.V. wordt betaald voor het medicijn, afhankelijk van het nut dat de patiënt ervan heeft. Het arrangement gaat uit dus van ´pay-for-benefit´ waarmee een relatie wordt gelegd tussen de prijs van het geneesmiddel en de gezondheidswinst bij behandelde patiënten. De deelnemende zorgverzekeraars treffen aanvullende overeenkomsten met de gespecialiseerde ziekenhuizen voor een adequate bekostiging van pomalidomide.

Met dit samenstel van overeenkomsten is de toegang voor patiënten met multiple myeloom tot pomalidomide op een unieke manier geregeld. De zorgpartijen beschouwen deze overeenkomsten als een pilot om toe te gaan naar veldafspraken over doelmatige inzet van dure geneesmiddelen waarbij niet alleen de prijs maar ook naar de kwaliteit van de zorg wordt gekeken.

Gerelateerd nieuws

Behandeling en overleving van patiënten met primair effusie-lymfoom (PEL)

Patiënten met primair effusie-lymfoom (PEL), een uiterst zeldzaam en agressief subtype van non-Hodgkinlymfoom, hebben ondanks de introductie van moderne chemotherapie en hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) nog steeds een slechte prognose. Echter, sommige patiënten die een remissie kunnen bereiken en behouden na chemotherapie in combinatie met HAART, hebben een langere overleving. Dat blijkt uit onderzoek van Avinash Dinmohamed, Otto Visser (IKNL) en collega’s met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). PEL is een ziekte die vooral, maar niet uitsluitend, voorkomt bij HIV-geïnfecteerde mannen.

lees verder

Regionalisatie binnen hemato-oncologie als voorbeeld voor zeldzame kanker

Om de overleving bij zeldzame kankersoorten te verbeteren, wordt aanbevolen om patiënten in regionale MDO’s te bespreken en meer trials op te zetten. De hemato-oncologie wordt in dit kader als voorbeeld gezien. Ondanks dat vrijwel alle vormen van hematologische kankersoorten zeldzaam zijn, is de prognose doorgaans niet slechter ten opzichte van niet-zeldzame kankersoorten. Dankzij het HOVON-model worden patiënten op basis van echelonnering in het juiste MDO besproken, aangemeld voor trials en dankzij richtlijnen zo eenduidig mogelijk behandeld. 

lees verder