Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

In februari 2015 start het PRISMA-project ‘incomplete stadiëring bij ovariumcarcinoom’. Het doel van dit project is oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Met inzicht in de oorzaken formuleren we verbeteracties  waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten kunnen optimaliseren. Aan het project doen zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidt en financiert het project.

De aanleiding voor het project is de evaluatie (IKNL, 2013) van de toepassing van de richtlijn Ovariumcarcinoom. Uit deze evaluatie bleek dat 35% van de patiënten met laagstadium ovariumcarcinoom niet compleet wordt gestadieerd. Incomplete stadiëring kan consequenties hebben voor de besluitvorming over de behandeling.

PRISMA
PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is een methode die IKNL inzet voor het systematisch analyseren van trends in suboptimale uitkomsten van zorg. Na het signaleren en selecteren van suboptimale uitkomsten, zoals in dit geval incomplete stadiëring, ontrafelt het behandelteam tijdens casusbesprekingen de uitkomsten totdat de basisoorzaken helder zijn. Dit zorgt in de eerste plaats voor bewustwording van het eigen handelen. Ook leidt deze aanpak tot concrete acties, geformuleerd door het behandelteam, voor verbetering van besluitvorming, samenwerking en zorglogistiek. Het leren staat in de casusbesprekingen centraal.

Deelnemende ziekenhuizen
Aan het project nemen de volgende ziekenhuisclusters deel: 
1. AMC (Amsterdam)
2. UMCG (Groningen)
3. MST(Enschede)
4. Maastricht UMC+, Atrium-Orbis
5. Catharina Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis
6. LUMC (Leiden)

Contact
Voor vragen over dit project, kunt u terecht bij Suzanne Verboort, adviseur. S.verboort@iknl.nl.

Gerelateerd nieuws

Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse

De Werkgroep Gynaecologische Oncologie (WOG) heeft in samenwerking met IKNL de oorzaken van incomplete stadiëring bij eierstokkanker opgespoord. Hierbij is gebruik gemaakt van de PRISMA-methode. Het blijkt dat incomplete stadiëring voornamelijk wordt veroorzaakt doordat professionals niet overtuigd zijn van bepaalde aanbevelingen in de richtlijn ovariumcarcinoom. Het gaat hierbij om unilaterale in plaats van bilaterale lymfklierdissectie en het niet of gedeeltelijk afnemen van aanbevolen biopten. In overleg met betrokkenen zijn verbetervoorstellen opgesteld en naar de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) gestuurd.

lees verder