Prognose gemetastaseerde borstkanker subtypes: HER2+ meest gunstig

Patiënten met gemetastaseerde borstkanker met het subtype HR+ of HER2+ hebben de grootste overlevingsduur in vergelijking met andere subtypen. De mediane overleving van patiënten met HR+/HER2+ bedraagt 34 maanden tegenover circa 20 maanden voor HR-/HER2+ en 9 maanden voor het triple negative subtype. Uit onderzoek van Dorien Lobbezoo en collega´s blijkt dat het subtype een onafhankelijke prognostische factor is evenals de eerste locatie van metastasen en uitzaaiingsvrij interval.

In tegenstelling tot de situatie bij vroege borstkanker is er weinig bekend over de prognostische relevantie van de hormoonreceptor (HR) en de humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) bij gemetastaseerde borstkanker. De doelstelling van deze studie was om de overlevingskansen van patiënten met gemetastaseerde borstkanker te berekenen op basis van de HR- en HER2-status van de primaire tumor. 

Data patiënten 
Voor deze studie werden data gebruikt van een recent cohort patiënten met gemetastaseerdeborstkanker dat representatief is voor de huidige klinische praktijk tussen 2007 en 2009. De onderzoekers verzamelden informatie over de kenmerken van de patiënten, hun ziekte en de geboden behandeling. De patiënten werden ingedeeld in vier subtypen op basis van de HR en de HER2 status van de primaire tumor: HR positief (+) / HER2 negatief (-), HR+/HER2+, HR-/HER2+ en triple negatieve (TN). De overleving werd geschat met behulp van de Kaplan-Meier-methode.

Om de prognostische impact van het borstkankersubtype te bepalen, werd een Cox proportional hazards model gebruikt, waarin gecorrigeerd werd voor mogelijke verstorende variabelen. De mediane follow-up bedroeg 21,8 maanden voor de 815 gemetastaseerde borstkankerpatiënten die in de studie waren opgenomen. Van deze patiënten behoorde 66 procent tot het HR+ / HER2- subtype, 8 procent HR-/HER2+ subtype, 15 procent TN subtype en 11 procent HR+/HER2- subtype.

Resultaten
De langste mediane overlevingsduur werd waargenomen bij patiënten met HR+/HER2+ subtype (34,4 maanden) in vergelijking tot 24,8 maanden voor patiënten met HR+ / HER2- subtype, 19,8 maanden voor het HR-/HER2+ subtype en 8,8 maanden voor het TN subtype (P < 0,0001). Uit de multivariate analyse kwam naar voren dat subtype een onafhankelijke prognostische factor is evenals de eerste locatie van metastasen en metastasenvrije interval. Ook hier was het subtype HR+ / HER2+ geassocieerd was met de langste overleving na diagnose van metastasen op afstand.