Krijgen patiënten met borstkanker de beste (persoonlijke) nazorg?

Dit voorjaar is een landelijke inventarisatie van de nazorg voor patiënten met borstkanker gestart waarin IKNL, BVN, V&VN Oncologie en de Santeon ziekenhuizen nauw samenwerken. Doordat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn, is aandacht nodig voor de zorg voor de gevolgen van kanker. Goede nazorg en nacontrole betekent dat patiënten en ex-patiënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben, zodat late gevolgen van de behandeling worden voorkomen of tijdig worden herkend. Echter, onduidelijk is hoe deze nazorg efficiënt en doelmatig ingezet kan worden, rekening houdend met de wensen van de patiënt.

Het voornaamste doel van deze inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de nazorg en hoe deze ingericht en georganiseerd is in de ziekenhuizen in Nederland. Ook willen we best practices achterhalen en delen om de nazorg te verbeteren.

Resultaten

De resultaten van deze inventarisatie zullen worden samengebracht in een gezamenlijke bijeenkomst van IKNL, BVN en V&VN Oncologie, die naar verwachting begin 2020 zal plaatsvinden. Daarna worden adviezen geformuleerd over de inrichting van de nazorg, en indien nodig ook voor aanpassing van de richtlijn borstkanker, de toepassing van de PREM’s en PROM’s in de dagelijkse praktijk en de inzet van verpleegkundige disciplines in de nazorg fase.

Interviews

De inventarisatie vindt plaats door middel van interviews in de ziekenhuizen in Nederland. Vele onderwerpen komen hierin aan de orde, waaronder: nacontrole schema, gedeelde besluitvorming, patiënteninformatie, aanspreekpunt, (online) instrumenten, nazorgplan, etc. De patient advocate van BVN wordt betrokken om input te geven of bij het interview aanwezig te zijn. We zijn gestart met de Santeon ziekenhuizen en op dit moment hebben er in de eerste vier Santeon ziekenhuizen interviews plaatsgevonden. In de komende maanden zullen de volgende interviews worden gepland in ziekenhuizen die hebben aangegeven mee te willen doen aan deze inventarisatie.

Hoewel de incidentie van borstkanker de afgelopen 15 jaar is toegenomen, nam de 10-jaarsprevalentie in dezelfde periode nog sterker toe. Dit geeft aan dat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker aanzienlijk zijn verbeterd. De stijging in prevalentie betekent echter ook dat er aandacht nodig is voor het aanbieden van passende nazorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft uw ziekenhuis ook interesse om deel te nemen aan de inventarisatie nazorg? Neem dan contact op met Jolanda van Hoeve.