Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen in autorisatiefase

Na een uitgebreide landelijke commentaarfase is de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen eind november 2017 ter autorisatie aangeboden aan de direct betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. De richtlijnwerkgroep verwacht de richtlijn in februari 2018 te kunnen publiceren op onder meer Pallialine. De werkgroep* gaat zich nu focussen op de implementatie van de richtlijn.

Gevorderd hartfalen 
De herziene richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is bedoeld om een leidraad te geven aan iedere zorgprofessional die betrokken is bij de zorg voor mensen met gevorderd hartfalen. Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting, een grillig ziektebeloop en een slechte prognose. De symptoomlast bij hartfalen is groot en zorg gericht op palliatie heeft nog te weinig aandacht. 

De richtlijn is geschikt voor zorgverleners van patiënten die medicamenteus worden behandeld, maar ook van patiënten die in het traject van een steunhart of harttransplantatie palliatieve zorg nodig hebben. De focus ligt op volwassen patiënten met hartfalen met NYHA (New York Heart Association) klasse III en IV. Dat wil zeggen patiënten met een:

  • belangrijke beperking in de dagelijkse activiteit door symptomen die zich al voordoen bij beperkte inspanning, zoals vermoeidheid en kortademigheid bij lopen van 20 tot 100 meter. Alleen rust geeft comfort en in rust zijn er geen klachten (klasse III);

  • ernstige beperking in activiteit door symptomen die al in rust ontstaan. Bij zeer geringe inspanning nemen de klachten in ernst toe (klasse IV).

Knelpunten in de zorg voor bij patiënten met hartfalen
Herziening van de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen uit 2010 is nodig om aandacht te besteden aan de huidige knelpunten in de palliatieve zorg voor patiënten met gevorderd hartfalen. De revisie is grotendeels via de evidence-based methodiek uitgevoerd. 

De herziene richtlijn beschrijft wat er verstaan wordt onder palliatieve zorg bij deze patiëntengroep, hoe we deze zorg moeten vormgegeven en wat hiervan het effect is op de klachten en de kwaliteit van leven. Andere belangrijke knelpunten die in de richtlijn als uitgangsvragen aan bod komen, zijn het inschatten van de levensverwachting, Advance Care Planning (proactieve zorgplanning), communicatie, organisatie van zorg en het starten/stoppen van medicatie bij deze patiëntengroep (zoals diuretica, ACE-remmers, angiotensine receptorblokkers en bètablokkers). De richtlijn biedt ook algemene achtergrondinformatie over hartfalen.

Pallialine
De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is momenteel als pdf-document in te zien op Pallialine. Na autorisatie komt de richtlijn in diverse richtlijnendatabases beschikbaar. Alle richtlijnen palliatieve zorg staan op Pallialine en zijn te downloaden als pdf of als e-book, voor smartphone of tablet. U kunt zich abonneren op de notificatieservice. Daarmee krijgt u een bericht als er een nieuwe of gewijzigde richtlijn beschikbaar is.

*De werkgroep bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van verschillende verenigingen (NVVC, V&VN, Hart & Vaatgroep/Nederlandse Patiëntenfederatie, NHG, Verenso, NVKG, Palliactief en NVHVV). 

Meer informatie over richtlijnen palliatieve zorg is verkrijgbaar bij Marieke Gilsing.

Gerelateerd nieuws

Palliatieve zorg bij hartfalen verbetert kwaliteit van leven hartpatiënt

De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen* en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.

lees verder