Visie op psychosociale oncologische zorg opgesteld en uitgewerkt

Toegankelijke en betaalbare psychosociale oncologische zorg voor mensen met kanker die willen re-integreren of leren leven met hun leven met en na kanker is nu nog onvoldoende gewaarborgd en de financiering staat onder druk. Partijen hebben daarom een 'Visie voor psychosociale oncologische zorg op maat' uitgewerkt. Met het doel de samenwerking in de keten te versterken en een model te ontwikkelen voor passende zorg.

KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO en Stichting OOK hebben de visie voor psychosociale oncologische zorg op maat (versie 14 april 2014) opgesteld. Hoe is de psychosociale oncologische zorg (psychologische zorg en psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker) ingericht, waar willen we naartoe, hoe pakken we dit aan en wat hebben we hier voor nodig? Focus binnen deze visie ligt op het versterken van de samenwerking binnen de keten en het ontwikkelen van een matched care model. Dit model geeft een overzicht van passende zorg op het moment dat hier behoefte aan is, gegeven door de juiste professional binnen het stelsel. Uitgangspunt daarbij is het toekomstbestendig maken van deze zorg door het realiseren en borgen van tijdige en (kosten)effectieve psychosociale zorg, als integraal onderdeel van de oncologische keten. Om deze passende zorg werkelijkheid te maken is samenwerking een randvoorwaarde. 

Op 14 april 2014 heeft een expertmeeting plaatsgevonden voor genodigden (o.a. politici, beleidsmakers, zorgverzekeraars en andere partners uit de zorgsector) om bovengenoemde visie gezamenlijk onder de loep te nemen. In mei zit de sector samen om vervolgstappen te zetten en een actielijst op te stellen.