Verdeling gelden consultdiensten herijkt

De oude verschillen in de tegemoetkoming in de kosten voor consultdiensten zijn in 2015 opgeheven. Deze tegemoetkoming is voortaan verdeeld naar rato van incidentie en adherentiegebied.  Verder heeft IKNL besloten een deel van het beschikbare budget voor consultdiensten te verschuiven naar de NKR. IKNL informeert de ziekenhuizen hierover per brief. 

Deskundigheid toevoegen
Consulenten zijn professionals met specifieke kennis of ervaring op het gebied van de oncologie. Zij adviseren hun collega's in de algemene ziekenhuizen over patiëntgebonden problemen op het gebied van diagnostiek, behandeling en nazorg. Op dit moment zijn er ruim 450 consulenten oncologische zorg actief die jaarlijks meer dan 11.000 besprekingen bijwonen.
Consulenten dragen bij aan optimale oncologische behandeling van patiënten. De consulent baseert zijn advies op de laatste inzichten in richtlijnen en standaarden en houdt daarbij rekening met de individuele patiënt. Een belangrijk uitgangspunt bij de benoemingscriteria is dat een consulent deskundigheid toevoegt die niet in het netwerk beschikbaar is. Een medisch specialist moet aan een serie criteria voldoen om als consulent erkend te worden door IKNL. 
Periodiek evalueren wij het consultentensysteem, inclusief het functioneren van de consulent. Uitkomsten worden besproken in de netwerken en met consulenten.

Financiering consultdiensten
Jaarlijks maakt IKNL afspraken over de financiële bijdragen en zorgen wij voor financiering, beschikbaarheid en logistieke uitvoering van consultdiensten. In 2014 en 2015 worden de regionale verschillen gelijkgetrokken en zijn budgetten gebaseerd op aantallen patiënten per regio. 
Op dit moment werken wij samen met medisch specialisten hard aan het updaten van de set tumorspecifieke gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zowel bij diagnose als bij follow up. Daarmee wordt de NKR een modern continu patiëntvolgsysteem. Enige verschuiving van budget richting NKR is daarbij nodig, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de consultdiensten.

Van consultdiensten naar CCN’s
Tot dusver waren consultdiensten zelfstandige diensten van meestal universitaire centra aan algemene ziekenhuizen. Deze vorm sluit echter steeds minder aan op de praktijk. 
De toename van de schaalgrootte van algemene ziekenhuizen, de (snelheid van) inhoudelijke ontwikkelingen en de tendens tot differentiatie binnen beroepsgroepen hebben geleid tot meer parate kennis over de oncologie in de algemene ziekenhuizen. Daardoor is er meer behoefte aan tumorspecifieke besprekingen. Het voldoen aan die stijgende vraag was binnen de oude infrastructuur en financieringsmogelijkheden niet haalbaar. 
Parallel daaraan doen niet alle ziekenhuizen meer alles, waardoor het aantal verwijzingen tussen ziekenhuizen verder toeneemt. Stapsgewijs wil IKNL de consultdiensten integreren in geformaliseerde, regionale samenwerkingsverbanden. De vraagstukken over de consultdiensten zijn een goede kans om op regionaal niveau de discussie over ketenzorg te voeren en de vorming van comprehensive cancer networks (CCN) te bespreken. In deze samenwerkingsverbanden moeten kwalitatief goede besluitvorming, het verhogen van de inclusie van patiënten in fase I en II studies en het delen van nieuwe kennis, centraal staan.