Richtlijnevaluaties maken knelpunten in praktijk zichtbaar

De afgelopen periode is het gebruik van verschillende richtlijnen geëvalueerd. Deze evaluaties geven inzicht in de knelpunten bij het toepassen van richtlijnen in de dagelijkse praktijk. Op basis hiervan ontwikkelt IKNL implementatie-activiteiten en gebruikt de resultaten om richtlijnen te reviseren. 

Richtlijncyclus 
Het richtlijnenproces stopt niet na de ontwikkeling van een richtlijn. IKNL heeft alle kennis en producten in huis om een implementatieplan uit te voeren, te evalueren en om een nieuwe (modulaire) revisie van een richtlijn op te starten. Hiermee wordt de richtlijncyclus gesloten en komt een continu verbeterproces tot stand. 

Meerwaarde van evaluatie 
Het meten van het gebruik van de aanbevelingen uit de richtlijn dient meerdere doelen. De belangrijkste twee doelen zijn het in kaart brengen van knelpunten bij het toepassen van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk en het stimuleren van verdere implementatie door het geven van gerichte terugkoppeling. Ook levert de evaluatie informatie op basis waarvan revisie van een richtlijn kan plaatsvinden. 

IKNL gaat alle evidence based, gereviseerde richtlijnen evalueren. Hiervoor stelt de werkgroep een set van indicatoren samen die met behulp van data uit de NKR en eventueel aanvullende data, wordt geanalyseerd en gerapporteerd. Op grond van de bevindingen wordt besloten tot vervolgacties. 

Lopende evaluatieprojecten
Op dit moment evalueert IKNL de richtlijnen Endometriumcarcinoom, Pancreascarcinoom, Melanoom, Cervixcarcinoom en het Hepatocellulair carcinoom. Naar verwachting zijn deze evaluaties eind 2014 klaar. De evaluatie van de tumoroverstijgende richtlijn Oncologische revalidatie start begin 2014. 

Resultaten 
De evaluatie van de richtlijnen SCLC, NSCLC, Oesophaguscarcinoom, Niercelcarcinoom en onlangs het Epitheliaal ovariumcarcinoom zijn afgerond. 
De resultaten koppelt IKNL terug in de (regionale) tumorwerkgroepen en in vergaderingen van de wetenschappelijke verenigingen. 
Eén van de resultaten van de evaluatie van Niercelcarcinoom is bijvoorbeeld dat bij slechts 30% van de patiënten de noodzakelijke items compleet zijn voor het indelen van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom in prognostische groepen als uitgangspunt voor behandeling. Ook voor dit resultaat geldt dat we bekijken hoe dit kan worden verbeterd. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over richtlijnevaluatieprojecten kunt u terecht bij Kees Ebben, senior adviseur richtlijnen (k.ebbben@iknl.nl) of Daphne Stemkens, adviseur richtlijnen (d.stemkens@iknl.nl).