Platform PAZORI voor kwaliteitsverbeteringen richtlijnen palliatieve zorg

Het platform is eind 2013 opgericht en bestaat uit gemandateerde leden van beroepsverenigingen. Het adviseert IKNL bij richtlijnontwikkeling, - implementatie en -evaluatie. PAZORI is de brug naar de praktijk en vergroot zo de betrokkenheid en inzet van zorgprofessionals. Het platform signaleert knelpunten, prioriteert richtlijnonderwerpen, ondersteunt en verbetert richtlijnmethodiek. Daarnaast stimuleert het platform de integratie van palliatieve zorg in tumorspecifieke richtlijnen.

Veel bereikt en nog veel te doen
Peter Huijgens (bestuurder IKNL) trapte de bijeenkomst af en de leden zijn meegenomen in de activiteiten van IKNL met betrekking tot de palliatieve (en oncologische) zorg en de plaats van richtlijnen hierin. Als groot vogelliefhebber illustreerde hij zijn verhaal met mooie beelden en metaforen van boerenzwaluwen. Dr. Alexander de Graeff (voorzitter platform) en Eefje Verhoof (hoofd richtlijnen IKNL) pakten hierna het programma op met de stand van zaken van verschillende lopende en geplande (richtlijn)projecten. De richtlijnen Misselijkheid en braken, Anorexie en gewichtsverlies, Dyspneu en Nierfalen passeerden de revue. De aanbevelingen uit het recent verschenen rapport Palliatieve zorg voor ‘andere’ doelgroepen (niet-oncologisch) zijn onder de aandacht gebracht en behoeven toekomstige acties. De methodiek van richtlijnontwikkeling en de integratie van palliatieve zorg in tumorspecifieke richtlijnen kwamen ook aan de orde en de leden zijn door Eefje Verhoof warm gemaakt voor het congres van Guidelines International Network (G-I-N) dat in 2015 in Amsterdam zal plaatsvinden.

Methodiek richtlijnontwikkeling
Ook bij richtlijnen voor de palliatieve zorg werkt IKNL vanaf 2013 volgens de kwaliteitscyclus (zie figuur). Tijdens de bijeenkomst is de richtlijn Misselijkheid en braken als praktijkvoorbeeld genomen om de gestructureerde stapsgewijze aanpak van het traject te tonen. Na een multidisciplinaire knelpunten-analyse, formuleren gemandateerde werkgroepenleden de uitgangsvragen. Literatuur daarover vormt, naast praktijkgerichte overwegingen, de basis van de aanbevelingen. Het veld becommentarieert de conceptrichtlijn voordat de verenigingen deze ter autorisatie krijgen aangeboden. Verspreiding van de richtlijn en implementatie van de aanbevelingen volgen hierna. Resultaten uit de evaluatie en signalen uit het veld (o.a. van het platform PAZORI) bepalen wanneer een volgende revisie gewenst is.

Integratie palliatieve zorg in tumorspecifieke richtlijnen
Tumorspecifieke richtlijnen zijn voornamelijk gericht op diagnostiek en behandeling en er is nog weinig aandacht voor palliatieve zorg. Ongeveer 1/3 van de Nederlandse pati├źnten die palliatieve zorg nodig heeft, overlijdt aan kanker. Komende decennia neemt (door de vergrijzing) de incidentie van kanker en daarmee de behoefte aan palliatieve zorg fors toe. IKNL ontwikkelt samen met PAZORI een module Palliatieve zorg die op maat ge├»ntegreerd kan worden in tumorspecifieke richtlijnen.

Het platform zal zich in de volgende vergadering buigen over de implementatie van richtlijnen (en andere producten) voor de palliatieve zorg, een complex onderwerp dat nodig meer aandacht verdient.

Voor vragen over het platform PAZORI kunt u zich wenden tot Marieke Gilsing, adviseur en procesbegeleider richtlijnen Palliatieve zorg via m.gilsing@iknl.nl.