Zorgstandaard Kanker gereed

De zorgstandaard Kanker is verschenen. In de zorgstandaard staat beschreven hoe de oncologische zorg het beste kan aansluiten op de behoeften en verwachtingen van patiënten en kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. De zorgstandaard Kanker is deze zomer aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

De zorgstandaard Kanker is een kader voor kwaliteit van zorg- en dienstverlening in de oncologische zorgketen. Vernieuwende elementen zijn het realiseren van integrale ketenzorg, gedeelde besluitvorming en het creëren van transparantie door het vastleggen van afspraken in een Individueel zorgplan. Integrale ketenzorg wordt bevorderd door het versterken van de betrokkenheid van professionals in de eerste lijn  en door het verder ontwikkelen van de rol van verpleegkundigen of praktijkondersteuners. Gedeelde besluitvorming krijgt vorm via zelfmanagementondersteuning en in de opeenvolgende gesprekken tussen professional(s) en patiënt. 

Het aantal mensen met kanker neemt komende jaren verder toe. Dit geldt ook voor het aantal mensen met meerdere ziektebeelden. Tegelijkertijd stijgt het aantal patiënten dat kanker overleeft. De zorgstandaard Kanker is een kwaliteitsinstrument bedoeld om te beantwoorden aan de stijgende vraag en veranderende behoefte aan zorg. Inzet is een beter behandelresultaat en meer samenhang en afstemming in de zorgketen. Een belangrijke meerwaarde van de zorgstandaard is dat deze een kader biedt waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van de patiënten. De zorgstandaard verwijst naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria en normen van beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. 

De zorgstandaard Kanker schetst een toekomstperspectief dat de komende jaren stapsgewijs wordt ingevuld. Patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, kenniscentra en wetenschappelijke instituten werken hierin samen. De uitwerking en toepassing varieert straks in de praktijk per tumorsoort, doelgroep en regio. Passend bij regionale omstandigheden, beschikbare middelen en aanwezige infrastructuur.

De zorgstandaard Kanker is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten. Het initiatief kwam van patiëntenbeweging Leven met Kanker, IKNL en KWF Kankerbestrijding. Het Zorginstituut Nederland neemt de zorgstandaard op in de bibliotheek. Partijen hebben het Zorginstituut Nederland gevraagd het voortouw te nemen bij de implementatie.

Patiëntenbeweging Leven met Kanker gaat zorgdragen voor het onderhoud en beheer van de zorgstandaard Kanker. IKNL zorgt voor afstemming met oncologische richtlijnen en zorgpaden. Dit gebeurt op basis van het bestaande actualisering- en ontwikkelingsprogramma.